Последни новини
Публикуван е осмият брой на бюлетин “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“
12.11.2015

      В осмия брой на бюлетина с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени решенията, постановени от Европейския съд по правата на човека в периода от месец юли до месец септември 2015 г.
      С решения по допустимост Съдът е отхвърлил три жалби поради явно необосновани оплаквания, а в един от случаите поради злоупотреба с правото на жалба по смисъла на чл. 35, § 3 от Европейската конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
      По делото „Цанова-Гечева срещу България“ (жалба № 43800/12) Съдът е постановил, че няма нарушение на чл. 6 от Конвенцията. Делото се отнася до твърдения за неефективен съдебен контрол по повод подадена жалба срещу решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) за назначаване на председател на Софийски градски съд (СГС). Върховният административен съд (ВАС) е проверил законосъобразността на решението на ВСС и е разгледал основните аргументи на жалбоподателката относно спазването на процедурата и твърдяната липса на мотиви към решението. Според ЕСПЧ упражненият съдебен контрол е в съответствие с изискванията на чл. 6 от Конвенцията (право на справедлив съдебен процес), поради което не е налице нарушение на тази разпоредба.
      Съдът е заличил от списъка на делата три жалби срещу България, по които е одобрил едностранните декларации на правителството.    Съдът е решил да заличи от списъка на делата на основание чл. 39 от Конвенцията и четири жалби срещу България, по които бяха постигнати приятелски споразумения.
      На основание чл. 37, § 1, а) от Конвенцията Съдът е решил да заличи от списъка на делата и една жалба срещу България, тъй като жалбоподателите са я оттеглили поради постигнато между тях и властите споразумение.

Линк към бюлетина:
http://www.justice.government.bg/files/Bulletin_broi_8_635826867731122538.pdf

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ