Последни новини
Министър Захариева ще участва в неформалното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на ЕС в Амстердам
25.01.2016
    Министърът на правосъдието Екатерина Захариева ще участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 25 и 26 януари в Амстердам.
     По време на заседанието министрите на правосъдието ще проведат дискусия на тема „Противодействие на престъпленията в кибернетичното пространството”.
   България счита, че създаването на обща юрисдикционна рамка за престъпленията в кибернетичното пространство на европейско ниво ще улесни правоприлагащите органи.  Споделяме позицията, че е необходимо да се предприемат действия на европейско ниво за намиране на изход от ситуации, в които изпращането и/или изпълнението на молби за правна помощ за събиране на доказателства в електронна форма е невъзможно или значително затруднено. Необходимо е изграждане на европейска правна рамка за събиране и съхранение на електронни доказателства. Тази рамка трябва да предвиди определение на „електронно доказателство” и създаването на режим на ЕС, уреждащ регистрацията, упражняването на дейността, правата и задълженията на доставчиците на информационни услуги. Новият правен режим трябва да включва гаранции за пълното спазване на основните права, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека и Хартата за основните права на Европейския съюз.
   В допълнение, следва да се задълбочи оперативното сътрудничество и да се осигурят процесуални възможности за незабавно предоставяне на информация между звената за противодействие на компютърните престъпления. Нужно е да се обмисли възможността за сключването на споразумения за разбирателство и сътрудничество в тази област, както между отделните държави-членки, така и с трети страни. Подходящо е споразуменията да предвиждат обучение и обмен на кадри, за да се  повиши компетентността на правоохранителните и правоприлагащите органи.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ