Последни новини
Съобщение
26.01.2016

      Десет професионални и неправителствени организации са подали формуляри и съответни документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в  съдебната система, съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2016 г.
      На 25 януари 2016 г. комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в състав Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието, Благовест Пунев, съветник в политическия кабинет на министъра на правосъдието и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на министерството разгледа получените формуляри за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
      След като разгледа документите, комисията прецени, че общо девет професионални и неправителствени организации отговарят на критериите за членство в Съвета, а една организация е подала формуляр след определения срок, поради което не е допуснато разглеждането на подадените от нея документи.
      Комисията реши, че следните 9 организации отговарят на критериите за членство в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система:
       1. Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“
       2. Сдружение „Камара на следователите в България“
       3. Сдружение „Съюз на съдиите в България“
       4. СНЦ „Сефита“
       5. Съюз на юристите в България
       6. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“
       7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“
       8. Български институт за правни инициативи
       9. Национална мрежа за децата

      До 17.00 ч. на 26 януари 2016 г. горепосочените организации следва да предложат на Министъра на правосъдието техен представител за член на Съвета, като посочат трите имена и електронна поща за връзка със съответното лице. Предложенията се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ