Последни новини
Министър Захариева насрочи дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване
07.03.2016

   Министърът на правосъдието Екатерина Захариева подписа днес заповед, с която насрочи дата за изпит за помощник-нотариуси по заместване. 
   Изпитът ще се проведе на  25.04.2016г. и  26.04.2016г. от 9.00 часа, в сградата на Министерство на правосъдието ( София, бул. Дондуков № 2А, стая № 749).
   В зависимост от броя на допуснатите до участие кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено най-малко 2 дни преди датата на изпита.
  Заявлението за участие се подава до министъра на правосъдието съвместно от нотариуса и кандидата за помощник- нотариус по заместване в срок от 14.03.2016г. до 25.03.2016г. включително, в деловодството на Министерството на правосъдието (София, ул. "Славянска" № 1, от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден). Заявлението и необходимите документи се подават лично от един от двамата заявители или от техен пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
   Изпитът ще се проведе от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.  Правоспособност на "помощник-нотариус по заместване" придобиват само кандидатите, получили оценка най-малко добър (4). Изпитната комисия  обявява в 3-дневен срок след провеждането на изпита резултатите от него на видно място в сградата на МП и на Интернет-страницата на министерството. Копие от извлечението от протокола се изпраща и на Нотариалната камара.

Цялата заповед и утвърденият образец на заявление за участие в изпита са публикувани на сайта на МП в рубриката „Кариери”.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ