Последни новини
Министър Захариева обжалва наказанието, наложено от ВСС на съдия Ивайло Родопски, иска по-тежко
06.04.2016

   Днес министър Екатерина Захариева обжалва пред Върховния административен съд решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) , с което на Ивайло Родопски, съдия в Районен съд – Костинброд се налага дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение в размер на 10% за срок от една година“.
    В жалбата си правосъдният министър настоява за цялостна отмяна на решението на ВСС от  24 март 2016 г.
Производството пред ВСС е инициирано по реда на чл. 312, ал. 1, т. 5 във вр. с чл. 310, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) от министъра на правосъдието. Повод за това са били множество подадени за кратък период от време сигнали за дейността на синдика Панайот Велков и изложените в тях данни за различни закононарушения, във връзка с които е извършена цялостна проверка на дейността на синдика от Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ по всички дела, по които той е назначен в това си качество. При проверката са установени нарушения на служебните задължения на съдия Ивайло Родопски по администрирането и разглеждането на търговско дело по описа на Софийски градски съд.
     „Считам, че решението на ВСС е неправилно поради нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона, предвид което Ви моля да го отмените изцяло“, пише в жалбата на министъра в която се посочва, че на магистрата трябва да бъде наложено по-тежко наказание.
Като съображения за това, правосъдният министър посочва:
1. Нормативно уреденото производство по налагане на дисциплинарно наказание има за цел да ангажира дисциплинарната отговорност на конкретен магистрат, посредством налагането на санкция, заради конкретни нарушения на служебните задължения, които са осъществени виновно от лицето. Налагането на дисциплинарно наказание обаче въздейства не само върху самия нарушител, но и има възпитателно и превантивно действие спрямо останалите магистрати.
2. Предвид взетото от ВСС решение, е явно, че тази цел не е достигната в случая, тъй като е наложено по-леко наказание за извършени тежки нарушения на служебни задължения.
3. Дисциплинарната отговорност на магистрат може да бъде реализирана само с определяне и налагане на законосъобразно и справедливо наказание. В този смисъл, наложеното от ВСС наказание ще има за пряка последица единствено преграждане на възможността за налагане на съответното на извършеното нарушение дисциплинарно наказание, но не и постигане на целта на проведеното дисциплинарно производство както по отношение на нарушителя – съдия Родопски (възпитателно), така и по отношение на неговите колеги магистрати (превантивно).
    Жалбата бе депозирана днес, чрез Висшия съдебен съвет, в законоустановения срок.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ