Последни новини
Заключителна реч на министъра на правосъдието Екатерина Захариева на Конференцията на високо равнище на Съвета на Европа на министрите на правосъдието и представители на съдебната власт
22.04.2016

    Уважаеми гости,
    Оживените дискусии, в които участвахме, ми дават основание да вярвам, че форум като днешния е необходим и полезен за подпомагане на нашите всекидневни усилия за укрепване на независимостта на съдебната власт. Всички ние се нуждаем от силна и  безпристрастна съдебна система, без каквито и да било влияния в процеса на правораздаване.
    Казва често на медиите, че когато общественият натиск влезе в съдебната зала, правосъдието излиза. Единствено такава работеща съдебна система, изградена от професионални, почтени и компетентни магистрати ще осигури спазването на основните принципи на правовата държава. Тези принципи са същността на Съвета на Европа.
   Бих искала, освен това, да посоча и някои от важните изводи и предизвикателства, които се очертаха по време на конференцията и за чието преодоляване и трите власти трябва да работим, за да намерим най-правилните и балансирани решения:
• Независимостта и безпристрастността са само едни от елементите на върховенството. Без независима и безпристрастна съдебна система, няма как да се гарантира спазването на правата на човека и върховенството на закона;
• Точното поставяне на диагноза на проблемите е половината от пътя за тяхното решаване. Изпълнителната власт имаше възможност да чуе къде виждат проблемите магистрати от различни държави;
• Наличието на конституционни гаранции и правни норми за независимостта и безпристрастността  са изключително важна предпоставка, но не са достатъчни
• Промяната на манталитета на магистратите, на политиците, и на медиите, е най-важното за прилагане на тези принципи на практика;
• Най-доброто мерило на независимостта на съдебната система са добрите навременните, безпристрастни и мотивирани решения;
• Обратната страна на независимостта е отчетността и отговорността, включително гражданската и дисциплинарна отговорност на магистратите. Те обаче не трябва да работят под постоянен страх. Трябва да се намери правилният баланс  в дисциплинарните производства;
• Борбата с корупцията в съдебната система е една от най-важните и най-трудни за изпълнение предпоставки за независимост на съдебната система. Публичният дебат и откритото обсъждане на проблемите с корупцията в самата съдебна власт могат да бъдат особено полезни за преодоляването на проблема.
• Изпълнителната и законодателната власт трябва да се грижат за материалното осигуряване на съдебната система.
• Голямата натовареност, недофинансирането, неоправдана критика, неадекватно осигуряване на човешките ресурси са пречка за осигуряване на качествени и мотивирани съдебни актове;
• Неоправданата критика към съдебната власт може да подкопае общественото доверие в нея. Ниското доверие в съдебната система вреди на всички власти; Всички ние, но най-вече самата съдебна система, трябва да работим за укрепване на това доверие. Когато хората не вярват, че живеят в справедлива държава, каквито и условия на живот да им дадем, колкото и големи заплати да получават, те няма да се чувстват щастливи;
Най-важният извод е, че без независима съдебна система няма обществено доверие.
 Уважаеми колеги, считам, че от името на всички нас мога да заключа, че участниците в конференцията:
• Приветстваха Плана за действие на Съвета на Европа за укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната власт;
• Обединиха се около основните насоки за действие в Плана;
• Изразиха намерение да положат необходимите усилия за изпълнението на тези насоки и периодично да проследяват  напредъка по тях;
• Те насърчиха също така диалога и взаимодействието между законодателната, изпълнителната и съдебната власт в посока укрепване на независимостта и ефективността на правораздаването в полза на всички граждани;
• И предложиха да се прикани Съвета на Европа да използва всички налични ресурси и механизми за подпомагане на държавите членки при реализирането на необходимите реформи чрез различни негови органи и комитети и чрез финансиране посредством доброволен принос от държавите членки, съвместни програми с Европейския съюз или други подходящи източници.
Надявам се, че ние всички ще си тръгнем оттук с амбицията и желанието да претворим на практика многобройните полезни идеи, които имахме възможност да обсъдим. Убедена съм, че при следващата ни среща, на която ще обсъдим напредъка по изпълнението на Плана и на днешните заключения, ще можем да се поздравим с конкретни резултати и да имаме много повече добри практики за споделяне.
Като отчитам предложенията, направени от някои от изказалите се, мисля, че е удачно да се обсъди възможността за въвеждане на задължителни стандарти на Съвета на Европа в областта на независимостта и безпристрастността на магистратите.
 Предизвикателствата пред независимостта на съдебната власт са заплаха за демократичната сигурност в Европа. България потвърждава своята решимост да работи за укрепването на независимостта на съдебната власт като приоритет на българското председателство на Комитета на министрите на съвета на Европа. Изразявам и нашата готовност да работим в тази насока и с бъдещите председателства на Съвета на Европа.
 В този контекст предлагам да се определи специален докладчик в Комитета на министрите на Съвета на Европа, със специален мандат да прави периодичен преглед на резултатите от изпълнението на мерките в Плана за действие.
 Няма стари и нови демокрации – на конференцията стана ясно, че проблеми пред независимостта в различна степен има във всички държави.
 В заключение бих искала да благодаря отново на всички вас за активното участие, за откровеността и за интересните и полезни изказвания!
 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ