Последни новини
Министерството на правосъдието благодари на Програма Достъп до информация, че коригира рейтинга му на прозрачност
29.04.2016

Министерството на правосъдието благодари на фондация Програма Достъп до информация, че коригира рейтинга на институцията за активна прозрачност и приветства инициативата за граждански контрол върху задължението на институциите за активно публикуване на информация от обществен интерес. След уточнение на първичната информация, използвана за изчисляване на крайната оценка, рейтингът на Министерството вече е 92,2 и то се нарежда на седмо място в класацията по прозрачност сред централните органи на изпълнителната власт.

В периода от 10 март до 23 април 2016 г.  Програма Достъп до Информация прегледа и оцени 565 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. На пресконференция на 26 април т.г. екипът на фондацията обяви резултатите, според които Министерството на правосъдието беше получило рейтинг 66.

Министерството изпрати до Програма Достъп до информация бележки за коригиране на някои от показателите в критериите за оценка, които бяха маркирани като неизпълнени, въпреки че изискваната публична информация по тези показатели вече е била налична на сайта на министерството.

Същевременно в отговор на препоръките на фондацията на сайта на министерството бе създадена и рубрика „Достъп до информация“, в която е описана процедурата по подаване на заявлението, качен е примерен формуляр заедно с вътрешните правила и начините за подаване.

Прилагаме и уточненията на Министерството на правосъдието по някои от измерваните показатели, които фондацията бе така любезна да приеме и вече коригира:

А.1.6 Публикувани ли са вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги? Не.

Забележка на министерството: Имаме вътрешни правила за предоставяне на административни услуги. Те се намират на този адрес

http://www.justice.government.bg/60/

           До тях се стига лесно от началната страница, долу вдясно, от банера „Административни услуги“.

 

А1.10 Има ли публикуван списък на общите административни актове, издадени от органа? Не.

             Забележка на министерството: Публикувани са дори самите административни актове. Текстовете в цялост са публикувани в сайта на Министерството на правосъдието в сектор „Кариери“.

 

А1.20 Публикувани ли са в интернет страницата програми за развитие? Не.

А.1.21 Публикувани ли са в интернет страницата планове за развитие? Не.

Забележка на министерството: Стратегиите са публикувани в раздел „стратегически документи“, а Планът за действие по МСО за 2016 г., както и Пътната карта, която също е вид план или програма, са публикувани на сайта на Съвета за прилагане на актуализираната стратегия за съдебна реформа.

            На сайта на МП в основен раздел „Международна дейност“ има подраздел „Механизъм за сътрудничество и оценка“ - http://www.mjs.bg/81/. Оттам има възможност да се избере графа „График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност“.

В нея са налични следните документи:

  • Доклад за постигнатите резултати за периода януари – юни 2014 г. по Пътната карта за 2014 г.
  • Пътна карта за 2014 г. за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от м. януари 2014 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.
  • График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода септември 2011 – декември 2011 г.
  • График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода март - юли 2011 г.
  • График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода август–декември 2010 г.
  • График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода март – юли 2010 г.
  • График на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност за периода септември – декември 2009 г.
  • В раздел „Стратегически документи“ са качени 6-те Пътни карти за изпълнение на Стратегията за развитие на съдебната реформа.

 

B.2 Публикувана ли е информация за звеното, което отговаря за приемането на заявленията? Не.

Забележка на министерството: Такава информация е публикувана. На сайта на Министерството на правосъдието, сектор „Административни услуги“ са публикувани Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието – Централна администрация, утвърдени със заповед № ЛС-04-81/21.01.2013 г. на министъра на правосъдието, като в чл. 5 от същите е посочено, че заявленията се регистрират в деловодството на Министерството на правосъдието. От днес в новата рубрика „Достъп до информация“ информацията е публикувана в обособен раздел.

 

B.4 Публикувана ли е информация за условията и реда за повторно използване на информация от обществения сектор? Не.

Забележка на министерството: Такава информация е публикувана. На сайта на Министерството на правосъдието, сектор „Административни услуги“ са публикувани Правилата за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието – Централна администрация, утвърдени със заповед № ЛС-04-81/21.01.2013 г. на министъра на правосъдието.

 

B.5  Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор? Не.

Забележка на министерството: Такава не е публикувана, тъй като съгласно чл. 41ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ размерът на таксите, събиран от държавен орган се определя с тарифа от Министерския съвет. Към момента такава не е приета.

Съгласно § 32, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.

 

С.7 Публикувани ли са плащанията по СЕБРА? Не.

Забележка на министерството: Плащанията по СЕБРА се публикуват всеки ден на този адрес

http://www.justice.government.bg/9/

           В секцията се влиза от бутон „Министерство“ в главното хоризонтално меню, после „Финанси и бюджет“ и се превърта надолу страницата, докато стигнете до всекидневните отчети.

 

C.15 Има ли в интернет страницата публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки? Не.

Забележка на министерството: В страницата са публикувани информации за плащанията по всяка обществена поръчка. Това става пак от рубриката „Министерство“, подрубрика „Профил на купувача“, влиза се в „Процедури“ и оттам в линка под всяка поръчка има информация в отделен документ за направените плащания.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ