Последни новини
СЪОБЩЕНИЕ
18.05.2016

      Управителният съвет на НИП обявява, че съгласно взетото на заседанието си на 17.05.2016 г. решение, открива процедура за избор на директор на НИП, в съответствие с Правилата за провеждане на избор за директор на НИП.
      Кандидатите подават лично заявлението си за участие в процедурата в писмен вид в 14-дневен срок в деловодството на НИП  на адрес – гр.София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14, считано от 18.05.2016 г. – датата на публикуване  на съобщението.
      Към заявлението следва да се приложат:

1. подробна автобиография;
2. свидетелство за съдимост, издадено за участие в избора;
3. удостоверение  от Национална следствена служба за образувани досъдебни производства;
4. копия от диплома за завършено висше юридическо образование и от удостоверение за юридическа правоспособност;
5. документи за изискуемия се най-малко 12 години юридически стаж;
6. медицинско удостоверение за работа, както и удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
7. данни за имуществено състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от Управителния съвет, като неразделна част от Правилата за провеждане на избор;
8. други документи по преценка на кандидата с оглед на изискванията на чл. 255, ал. 3 ЗСВ.
     Списъкът с допуснатите и недопуснати кандидати, заявленията на допуснатите кандидати, заедно с подробните автобиографии и образеца данни за имущественото състояние и произхода на средствата се публикуват на Интернет страницата на Националния институт на правосъдието, Висшият съдебен съвет и Министерство на правосъдието. В обявлението се посочва и дата, час и място на изслушването на кандидатите.
      В 7-дневен срок от обявяването на списъка допуснатите кандидати представят в деловодството на НИП концепция за стратегическото управление на НИП, съдържаща лична мотивация за заемане на длъжността, цели за развитието и мерки за тяхното достигане.

Правила за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието.

Образец към т. 5, ал.3, б „ж” от Правилата за провеждане на избор на директор на Националния институт на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ