Последни новини
Зам.-министър Мичева-Русева запозна Комитета на ООН по правата на детето с реформите в правосъдието, образованието и социалните услуги за малолетни и непълнолетни
31.05.2016
      Заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева запозна  Комитета на ООН по правата на детето с работата на българското правителство по изпълнение на препоръките на Комитета за гарантиране правата на децата.
      По време на 72-рата сесия на Комитета вчера в Женева, българската правителствена делегация, ръководена от г-жа Мичева – Русева, представи доклад за законодателните промени по изпълнение на националната политика в областта на образованието, правосъдието и социалните услуги, свързани с малолетни и непълнолетни.
      „Една от основните стъпки е реформа в младежко правосъдие. Приключваме изработването на нов закон, чиято цел е променяна в съдебното и досъдебното производство по отношение на деца и специализация на съдии, прокурори, полицаи и социални работници, ангажирани с малолетни и  непълнолетни“, заяви в речта си пред Комитета зам.-правосъдният министър Мичева-Русева.
      Тя допълни, че новите разпоредби предвиждат по отношение на деца арест и лишаване от свобода да се прилага само в изключителни случаи и за възможно най-кратък период, каквито са и правилата на чл. 37 (б) от Конвенцията на ООН за правата на детето.
      По думите й в България вече се провежда специализация на магистратите, като до момента са обучени 60 съдии, прокурори, полицаи и социални работници от страната, а от 1 октомври 2015 г., в пет съдилища заседават специализирани съдебни състави. До края на годината, предстои и обучение за медиатори в сферата на възстановителното правосъдие.
      Вергиния Мичева-Русева акцентира и на развитието на социалните услуги. Тя информира членовете на Комитета, че от 2016 г. в България вече няма домове за деца с умствени проблеми, след закриването на осем домове за медико-социални грижи.
      Спазени са насоките на ООН за алтернативна грижа, като е извършен процес на  деинституционализация на деца. Положени са усилия за реинтеграция в биологичното семейство. В момента вниманието е насочено към подкрепа на центровете за настаняване от семеен тип (малки групови домове), за да се гарантира по-добро качество на живот. Всички тези домове са в близост до медицински центрове и училища, и са в големите населени места. Работи се по превенция на изоставянето на деца, включително чрез развитие на услуги за ранна интервенция и развитие в ранна детска възраст.
      По отношение на образованието заместник-министър Мичева-Русева се спря на новите текстове от Закона за предучилищното и училищно образование, които гарантират достъпа до образование и намаляване на броя на отпаднали ученици,подобряване на качеството на образованието, осигуряване на обществен контрол и независима проверка на образователни институции.
      В заключение зам.-правосъдният министър, заяви че в момента страната ни работи по преодоляване на проблемите свързани с подкрепата на децата с увреждания и техните семейства, създаване на условия за равнопоставеност и адаптация на децата и учениците от ромски произход, както и защитата на децата на бежанците и търсещите убежище.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ