Европейски проекти финансирани от Главна Дирекция „Правосъдие” на ЕК
BEST PRACTICE GUIDE ON THE USE OF MEDIATION IN CROSS BORDER CASES, PUBLISHED UNDER PROJECT "PROMOTING MEDIATION IN CROSS-BORDER CASES IN CIVIL MATTERS" (JLS/2010/JCIV/10-1AG), EU SPECIFIC PROGRAMME "CIVIL JUSTICE 2010"
РЪКОВОДСТВО ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СЛУЧАИ, издадено по проект “Насърчаване на медиацията по гражданскоправни въпроси при трансгранични случаи”(JLS/2010/JCIV/10-1AG)
Проект- “Насърчаване на медиацията по гражданско-правни въпроси при трансгранични случаи”(JLS/2010/JCIV/10-1AG)
Проект - „Повишаване на качеството, ефективността, резултатите и прозрачността на съдебната система в България и трансграничното сътрудничество между българската съдебна власт и страните членки на ЕС чрез въвеждане на технология за видеконферентна връзка”
Международна дейност
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ