КАК СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец на заявление за достъп до обществена информация

Къде се подава заявлението?
Заявленията се подават лично, по пощата или по електронната поща
Лично – в деловодството на министерството на адрес
София, ул."Славянска"1

По пощата – на адрес
1040 София, ул."Славянска"1

По електронната поща
priemna@justice.government.bg

Звено, което приема заявленията
Дирекция „Канцелария“

Уточнение! Съгласно чл. 41ж, ал. 5, т. 1 от ЗДОИ размерът на таксите, събиран от държавен орган се определя с тарифа от Министерския съвет. Към момента такава не е приета.
Съгласно § 32, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗДОИ органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.

ЗАКОНОВА РАМКА

ЗАКОН за достъп до обществена информация

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация.

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Министерство на правосъдието

ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И СЛУЖЕБНА ТАЙНА


РАЗСЕКРEТЕНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол-опис

КОНТАКТИ

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ