Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Приоритети в Сектор „Правосъдие“

Наказателно право
Създаването на силна и независима Европейска прокуратура ще допринесе за ефективната защита на финансовите интереси на Съюза. Българското председателство ще работи в тясно сътрудничество с Комисията по организационните и логистичните въпроси, свързани с функционирането на Прокуратурата и по изграждането на връзки с партньорските институции и служби, включително ЕВРОЮСТ, Европол, ОЛАФ, трети страни и международни организации.

В зависимост от постигнатия напредък по време на Естонското председателство, Българското председателство ще продължи интензивните преговори за постигането на съгласие с Европейския парламент относно преработения Регламент за Евроюст и по проекта за Директива за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари


Централизираната система ECRIS-TCN ще улесни значително обмена на информация относно предишни присъди на граждани на трети страни между държавите-членки. В това отношение целта е да започнем възможно най-рано тристранните разговори с Европейския парламент относно законопроекта за разширяване на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN).


Следвайки целта за засилване на признаването и изпълнението на съдебни решения по наказателноправни въпроси в целия Европейски съюз, ще се стремим да постигнем съществен напредък в преговорите с Европейския парламент по проекта за Регламент относно взаимното признаване на заповедите за замразяване и конфискация.


Общите европейски решения в областта на събирането и обмена на електронни доказателства са необходими за укрепване на трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи и на борбата с престъпността и тероризма. Българското председателство има за цел да започне и да постигне напредък при обсъжданията в Съвета на новата законодателна инициатива.


Българското председателство ще работи интензивно за постигането на общ подход към предложения проект на Директива относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства.


Гражданско право
Регламентът “Брюксел IIа” е крайъгълният камък на съдебното сътрудничество по семейни въпроси в Европейския съюз. Нашата цел е да укрепим принципа на взаимно доверие в правните системи на държавите-членки и свободното движение на съдебни решения и да допринесем за спазването на висшия интерес на детето в съдебното производство. За да постигнем тази цел, ще се стремим към общ подход по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през юни 2018 г. относно преработеното предложение за регламента.
Календар на събитията на Министерството на правосъдието във връзка и по време на Българското председателство
 
11 януари 2018 г. – представяне на приоритетите на МП пред Европейския парламент в парламентарната комисия LIBE

25-26 януари 2018 г. – Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи, София

22 февруари 2018 г. – представяне на приоритетите на МП пред Европейския парламент в парламентарната комисия JURI

27-28 февруари 2018 г. – среща на ниво висши служители за подготовка на Министерската среща ЕС-САЩ по въпросите на ПВР

8-9 март 2018 г. – Съвет правосъдие и вътрешни работи, Брюксел

26-27 март 2018 г. – конференция на тема „Службата на Европейския прокурор“, София

14-15 май 2018 г. - конференция „Електронно правосъдие“, София

18 май 2018 г. – Конференция на тема несъстоятелност, Варна

22-23 май 2018 г. – министерска среща ЕС-САЩ по въпросите на ПВР, София

11-12 юни 2018 г.- Съвет по правосъдие и вътрешни работи, Люксембург

25-26 юни 2018 г. - среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, София

28-29 юни 2018 г. - 50-то пленарно заседание на контактните точки на Европейката съдебна мрежа, София
 

За повече информация относно Българското председателство на Съвета на ЕС
https://eu2018bg.bg/

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ