Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Приоритети в Сектор „Правосъдие“

Наказателно право
Създаването на силна и независима Европейска прокуратура ще допринесе за ефективната защита на финансовите интереси на Съюза. Българското председателство ще работи в тясно сътрудничество с Комисията по организационните и логистичните въпроси, свързани с функционирането на Прокуратурата и по изграждането на връзки с партньорските институции и служби, включително ЕВРОЮСТ, Европол, ОЛАФ, трети страни и международни организации.

В зависимост от постигнатия напредък по време на Естонското председателство, Българското председателство ще продължи интензивните преговори за постигането на съгласие с Европейския парламент относно преработения Регламент за Евроюст и по проекта за Директива за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари


Централизираната система ECRIS-TCN ще улесни значително обмена на информация относно предишни присъди на граждани на трети страни между държавите-членки. В това отношение целта е да започнем възможно най-рано тристранните разговори с Европейския парламент относно законопроекта за разширяване на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN).


Следвайки целта за засилване на признаването и изпълнението на съдебни решения по наказателноправни въпроси в целия Европейски съюз, ще се стремим да постигнем съществен напредък в преговорите с Европейския парламент по проекта за Регламент относно взаимното признаване на заповедите за замразяване и конфискация.


Общите европейски решения в областта на събирането и обмена на електронни доказателства са необходими за укрепване на трансграничното сътрудничество между правоприлагащите органи и на борбата с престъпността и тероризма. Българското председателство има за цел да започне и да постигне напредък при обсъжданията в Съвета на новата законодателна инициатива.


Българското председателство ще работи интензивно за постигането на общ подход към предложения проект на Директива относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства.


Гражданско право
Регламентът “Брюксел IIа” е крайъгълният камък на съдебното сътрудничество по семейни въпроси в Европейския съюз. Нашата цел е да укрепим принципа на взаимно доверие в правните системи на държавите-членки и свободното движение на съдебни решения и да допринесем за спазването на висшия интерес на детето в съдебното производство. За да постигнем тази цел, ще се стремим към общ подход по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през юни 2018 г. относно преработеното предложение за регламента.
Календар на събитията на Министерството на правосъдието във връзка и по време на Българското председателство
 
11 януари 2018 г. – представяне на приоритетите на МП пред Европейския парламент в парламентарната комисия LIBE

25-26 януари 2018 г. – Неформален съвет по правосъдие и вътрешни работи, София

22 февруари 2018 г. – представяне на приоритетите на МП пред Европейския парламент в парламентарната комисия JURI

27-28 февруари 2018 г. – среща на ниво висши служители за подготовка на Министерската среща ЕС-САЩ по въпросите на ПВР

8-9 март 2018 г. – Съвет правосъдие и вътрешни работи, Брюксел

26-27 март 2018 г. – конференция на тема „Службата на Европейския прокурор“, София

14-15 май 2018 г. - конференция „Електронно правосъдие“, София

18 май 2018 г. – Конференция на тема несъстоятелност, Варна

22-23 май 2018 г. – министерска среща ЕС-САЩ по въпросите на ПВР, София

11-12 юни 2018 г.- Съвет по правосъдие и вътрешни работи, Люксембург

25-26 юни 2018 г. - среща на националните лица за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, София

28-29 юни 2018 г. - 50-то пленарно заседание на контактните точки на Европейката съдебна мрежа, София
 

За повече информация относно Българското председателство на Съвета на ЕС
https://eu2018bg.bg/

 


Министърът на правосъдието Цецка Цачева
ще председателства заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 4-ти юни в Люксембург. 

   Министрите на правосъдието на ЕС ще обсъдят предложението за директива относно продажбите на стоки. През октомври 2017 г. Европейската комисия представи изменено предложение за разширяване на приложното поле на директивата, така че да се обхванат и офлайн продажбите.
      Тук можете да гледате публичната сесия с начален час 11,05 българско време:
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/bf25791c-5d15-4cc5-840c-9186152045bc
   Онлайн публична сесия с начален час 16,30 тук.
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/ddbceee3-9c2f-4593-bc21-a6a53df12639
   Онлайн пресконференция с начален час 18.30:
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/53e62b56-2589-4a40-976f-bb57fb9698b1
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ