Протоколи
45А / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

005737/2012 005767/2012 005774/2012 005828/2012 005829/2012 005849/2012 005862/2012 005865/2012 005905/2012 005962/2012 006027/2012 005779/2012 005801/2012 005948/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ