Нормативни актове в областта на международните осиновявания

Хагска Конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване (Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2002 г.)

COUNTRY PROFILE http://www.hcch.net/upload/wop/adop2015cp_bg.pdf


СЕМЕЕН КОДЕКС - Глава осма ОСИНОВЯВАНЕ

FAMILY CODE - Chapter eight  ADOPTION

НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ORDINANCE NO. 2 DATED OCT 24TH 2014
ON THE TERMS AND CONDITIONS OF GRANTING AND WITHDRAWING A LICENSE FOR INTERCOUNTRY ADOPTION MEDIATION, AND FOR CARRYING OUT AND TERMINATING THE ACTIVITY OF ACCREDITED ORGANIZATIONS


НАРЕДБА№ 3 ОТ 24 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПРИ МЕЖДУНАРОДНО ОСИНОВЯВАНЕ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

ORDINANCE No. 3 as of October 24th 2014
for the Terms and Conditions for Keeping Intercountry Adoptions Registers and Granting Consent by the Minister of Justice

 

 


 

 

------------------------------------

„МЕТОДИЧСКО УКАЗАНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОСИНОВЯВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ДЕЦА, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ“ / Подписано през месец юни 2013г. -*отменя Методическото указание за сътрудничество и координация при осъществяване на административните процедури по осиновяване в страната и чужбина от 21.03.2011г. /

Осиновяване на дете в Европейския съюз  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ