Актуална информация
Такса за вписване в регистрите на осиновяващи, водени от Министерство на правосъдието
Съобщение относно такса за вписване в регистрите на осиновяващи, водени от Министерство на правосъдието.

С ПМС № 82 от 1 април 2011г., обнародвано в ДВ бр.30 от 12.04.2011 год. е регламентиран размер на такса за вписване в регистъра по чл. 113 ал.1 т.2 и т.3 от СК - 100 лв., платими по банков път на следната сметка в БНБ - ЦУ:

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
IBAN: BG09 BNBG 9661 30 001737 01
BIC: BNBG BGSD
Основание за плащане : вписване в регистъра по чл. 113 ал.1 т.2 / или т.3 / от СК в полза на осиновяващия / осиновяващите …….…. …..

Платежни нареждания за преводи извършени по интернет следва да съдържат и свеж печат от банковия клон.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ