Актуална информация
ПРИЗНАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ, ПОСТАНОВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД
От 2002 г. България е страна-членка на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване. Вътрешното право на България е съобразено с изискванията на този международен договор. Водещ принцип на Конвенцията, както и на българското законодателство е защитата на интересите на детето при осиновяване.

Според нормите на тази конвенция, международно осиновяване е всяка процедура, при която детето след осиновяването му преминава от държавата по произход в друга приемаща държава, в която е обичайното местопребиваване на осиновителите му.

С оглед обстоятелството, че се извършва преместване на детето в друга държава, по обичайното местопребиваване на осиновителите, Хагската конвенция и българското законодателство предвиждат особени правила за това осиновяване, за да бъде признато решението на българския съд. Тези правила изискват лицата, които имат обичайно местопребиваване в държава, различна от държавата по обичайно местопребиваване на детето, да имат установен осиновителен статус, според законодателството и от органите на държавата, в която пребивават обичайно, а не на която са граждани. Компетентните органи на приемащата държава удостоверят, че кандидат-осиновителите са годни да осиновяват, както и че на детето е или ще бъде дадено разрешение за влизане и постоянно пребиваване в приемащата държава.

Производството по международно осиновяване приключва с издаване на удостоверение за съответствие с Хагската конвенция, подписано от министъра на правосъдието. Въз основа на удостоверението и по силата на чл.23, осиновяването се признава по право в приемащата държава.

Решения за допускане на осиновяване, постановени от български съд по реда за лица с обичайно местопребиваване в България (чл.78 до 98 от Семейния кодекс) не се признават по право в друга държава. Държавите с установен визов режим спрямо България отказват влизане и постоянно пребиваване на осиновените деца.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ