Акредитирани организации
Фондация „Мечти”
Адрес: "гр. София, ул. „Цар Асен” № 2 Б, ет. ІІІ тел.: (+359721) 69 801, (+359) 88527934 факс: (+3592721) 69 802 е-mail: info@dreamadoption.org "
Седалище: "гр. София, общ. Столична, ж.к. Свобода бл. 40, вх. А, ап. 13 тел.: (+359721) 69 801 "
Управленски състав: "Маргарита Блажева Сълова, председател; Антония Владимирова Владимирова, председател"
Регистрационен номер: № 96/ 15.03.2010 г.
Дата на регистрация:
Условия и срок на разрешението: за срок от 5 години; държави: САЩ, Кипър, Гърция
Държава по основното разрешение за дейност:
Чуждестранен орган, издал
разрешението за посредническа дейност:
Номер и дата на вписването: № 20030424023
Съдебна регистрация: рег. ф.д. № 2980/2003 г. на Софийски градски съд
ЕИК: 131068541
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ