Политически кабинет
Евгени Стоянов
Заместник-министър на правосъдието

Евгени Стоянов 

Заместник-министър на правосъдието

 

Роден през 1976 г. в гр. София.

Придобива магистърска степен „Право“ в Университета за национално и световно стопанство през 2002 г. През 2009 г. става доктор по право, от тогава е хоноруван асистент в катедра „Публичноправни науки” към Юридическия факултет на УНСС по дисциплината „Административно право и административен процес”.

Магистър по Международни отношения – Право на ЕС - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализация от Университета на Лотарингия и Университета на Страсбург (2018 г.).

От 03.11. 2016 г. съдия в Административен съд София – град.

През 2016 г., до встъпването му в длъжност като съдия, е бил командирован в Специализираната прокуратура. 

От 2005 г. до 2007 г. е младши прокурор в Софийска градска прокуратура. От 2007 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура. През 2012 г. е командирован в Софийска градска прокуратура, където през 2014 г., след конкурс, встъпва в длъжност прокурор.

Автор е на редица статии, студии и монографии по теми, свързани с наказателноизпълнителното и административното право.

Ресори
Въз основа на Заповед № ЛС-04-863 от 23.05.2017 г. на министъра на правосъдието заместник-министър Стоянов:
1. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“;
2. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на дирекция “Съвет по законодателството“;
3. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на дирекция „Стратегическо развитие и програми“
4. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“;
5. Осъществява методическото ръководство и контрол върху дейността на дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“

Приемно време за граждани: всеки втори петък от календарния месеца - от 10,00 часа до 12,00 часа.

 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ