Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

ВАЖНО


ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗЮЛНЦ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЦРЮЛНЦ)

НЕ СЕ ДЪЛЖАТ ТАКСИ

 

ВАЖНО

С цел улеснение при изпълнение на задължението на юридическите лица с нестопанска цел за подаване на информация за дейността през предходната година, услуга № 7 - "Обявяване на информация за дейността през предходната година в ЦРЮЛНЦ" е достъпна експериментално. Чрез нея задължените лица могат валидно да подадат информация за дейността си през предходната година, включително и годишен финансов отчет.
Портала за електронни административни услуги, може да достъпите тук.

 

І. АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 1. Вписване в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието 
 2. Вписване на промени в обстоятелствата, вписани по партидата на юридическото лице в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието
 3. Вписване в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието на информация за дейността на юридическите лица през предходната година
 4. Удостоверения и справки  

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 1. Заявления

  a. Заявление за вписване на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, т. 4 ЗЮЛНЦ
  b. Заявление за представяне на документи по чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ
  c. Заявление за прекратяване
  d. Заявление за заличаване 
  e. Молба - декларация за издаване на разрешение на дейност с нестопанска цел от чужденец в Р. България
 2.  Декларации

  a. Декларация по чл. 45, ал. 2, т.4 и чл. 46, ал. 2, т.6 от ЗЮЛНЦ
  b. Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ

ІІІ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ІV.  МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

V.   ТЪРСЕНЕ

VІ.  КОНТАКТИ

 

Във връзка с приетата Стратегията за въвеждане на електронно управление в сектор „Правосъдие” е успешно приключилия проект на Министерство на правосъдието „Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища”, Договор № С 11-15-1 от 25.09.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Евпопейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление” , Под-приоритет 1.5.
По проекта са изпълнени следните дейности:
 Извършени анализи и оценка на вътрешната организация на дейността по вписването, контрола на дейността и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза;
 Разработени конкретни предложения и препоръки за промени в нормативни документи и вътрешни правила и методики, касаещи дейностите по учредяването, регистрацията (вписване), устройството, дейността и прекратяването (заличаването) на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, с цел прецизиране на правомощията на регистъра, така че да се избегне дублирането на проверката, която вече е извършена от съда;
 Разработени опростени процедури и достъпни и ясни административни правила във връзка с вписването и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза;
 Разработени достъпни и ясни правила и процедури за извършване на контрол върху спазването на сроковете (вкл. за публикуване на постъпилите отчети в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел);
 Обновена и разширена информационна система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, сертифицирана за съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и под-законовите нормативни актове;
 Разработени и въведени механизми за предоставяне на информация за хода на процедурите и за получаване на обратна връзка от гражданите;
 Създадени организационни механизми за координация и технологични възможности за служебен информационен обмен на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел с окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ;
 Обучени служители на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за работа с обновената и разширена система,
в резултат на което е повишена ефективността на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, създадени са по-добри условия за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в дейностите по вписването, контрола на дейността и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
Една от основните цели на проекта на МП е технологичното обновяване и разширяване на информационната система на ЦРЮЛНЦ и нейното привеждане за съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и под-законовите нормативни актове. В резултат от изпълнение на дейностите от проекта е осигурена технологична възможност за предоставянето на новоразработените и внедрени 9 (девет) електронни административни услуги.
1. Вписване на юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
2. Вписване на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;
3. Вписване на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
4. Вписване на промени за юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
5. Вписване на промени за клон на юридическо лице, регистрирано в Република България в ЦРЮЛНЦ;
6. Вписване на промени за клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел в ЦРЮЛНЦ;
7. Обявяване на информация за дейността през предходната година в ЦРЮЛНЦ;
8. Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на юридическо лице и клон на чуждестранно юридическо лице;
9. Заличаване на вписването в ЦРЮЛНЦ на клон на юридическо лице, регистрирано в Република България,
които ще подобрят обслужването на потребителите на услуги, предоставяни от Министерство на правосъдието – ЦРЮЛНЦ.
Удобството за потребителите от новите електронни административни услуги е гарантирано чрез осигуряване на възможност за заявяване на услугите от отдалечено място, без да е необходимо да се изразходва време и средства за подаване на заявлението на място или по пощата. Посредством достъпен интерфейс потребителите имат достъп до електронните услуги по всяко време, независимо от местоположението си, при гарантиране на основните им права, лични данни и идентичност. Преминаването към електронни документи не елиминира съществуващите процедури за предоставяне на услуги на гражданите и на хартиен носител.
Адресът, на който може да бъде достъпен Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел е: http://ngo.mjs.bg/

СЪОБЩЕНИЕ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ