Структура
Дирекция "Финанси и бюджет"
1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
2. осигурява финансово-счетоводните и бюджетните дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси, нормативните актове и указанията на Министерството на финансите, регламентиращи бюджетната политика на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и разпоредител със средства по международни програми;
3. организира процеса по разработване и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза и проектобюджета за системата на Министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите и в програмен формат;
4. разработва и съставя бюджетите на Министерството и второстепенните разпоредители с бюджет, както и консолидирания бюджет на Министерството, като предлага извършването на корекции и отразява утвърдените промени по бюджета на Министерството и на второстепенните разпоредители по области на политики, бюджетни програми, функции, групи, дейности и параграфи от Единната бюджетна класификация;
5. анализира, разпределя и утвърждава чрез Системата за електронни бюджетни разплащания лимита за разходите между разпоредителите с бюджет в системата на Министерството и одобрява плащанията;
6. участва в процеса на управление на бюджетните средства на Министерството в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;
7. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на централната администрация на Министерството по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия и параграфите от Единната бюджетна класификация;
8. завежда счетоводно и балансово недвижимите имоти на Министерството, както и имотите, предоставени за нуждите на съдебната власт;
9. организира дейностите, свързани със задълженията, произтичащи от собствеността върху недвижимите имоти, ползвани от съдебната власт - данъци, такси, наеми, застраховки, подаване на данъчни декларации в срок;
10. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, отчетите за изпълнение на програмния бюджет на централната администрация на Министерството;
11. обобщава посочените в т. 10 отчети на централната администрация и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, като осигурява своевременното представяне на консолидираните отчети пред съответните институции;
12. изготвя тримесечните оборотни ведомости, годишния баланс на администрацията, консолидираните оборотни ведомости и баланс за Министерството;
13. изготвя методически указания относно изготвяне на касовите, финансовите и програмните отчети и дава насоки относно изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет;
14. организира извършването на годишни инвентаризации в установените срокове;
15. изготвя и съгласува финансови обосновки.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ