Структура
Дирекция "Управление на собствеността"

1. организира, отговаря и осъществява контрол за правилното, законосъобразното и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени на Министерството;
2. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на Министерството (машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и материали, обзавеждане);
3. осигурява поддържането и ремонта на предоставените на Министерството недвижими имоти и движими вещи;
4. отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на Министерството;
5. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на Министерството и прилежащите им терени;
6. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи на Министерството с оглед постигане на максимална ефективност;
7. планира обществените поръчки и изготвя график за провеждането им през съответната година;
8. осигурява организацията и координира дейностите по възлагането на обществени поръчки в Министерството;
9. организира подготвянето и изпращането на информация, предвидена в регистъра при Агенцията по обществените поръчки;
10. осъществява процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд във връзка с жалби, подадени по реда на Закона за обществените поръчки, при изрично упълномощаване от министъра;
11. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в Министерството;
12. отговаря за съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
13. изготвя анализи и правни становища, свързани с провежданите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ