Структура
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
1. предоставя на средствата за масово осведомяване информация за дейността на Министерството и за публичните изяви на министъра, за които се предвижда медийно отразяване;
2. организира информационни кампании за предварително представяне на подготвяни в Министерството законопроекти;
3. организира пресконференции и интервюта на министъра и на неговите заместници;
4. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра, за заместник-министрите и за главния секретар;
5. подготвя проекти на съобщения до средствата за масово осведомяване към всеки внесен от министъра законопроект или подзаконов акт в Министерския съвет;
6. анализира обществените настроения и оценки, свързани с дейността на Министерството;
7. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
8. организира срещи с посланици или с други сътрудници на посолства, като своевременно информира политическия кабинет и заинтересованите дирекции;
9. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет и главния секретар;
10. изготвя заповеди за задгранични командировки и организира издаването и оформянето на паспорти и визи;
11. поддържа информацията, необходима за осъществяването на международните контакти;
12. организира програмата на министъра, заместник-министрите, главния секретар и на други служители на Министерството при официални и работни посещения в чужбина;
13. осигурява преводите при провеждането на мероприятията, организирани от Министерството. 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ