Структура
Дирекция "Електронно правосъдие и регистри"
1. организира и участва при разработването и актуализацията на дългосрочната стратегия на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет в областта на информационните и комуникационните технологии, като ги съобразява с вътрешните и международните стратегически документи в областта на електронното управление и електронното правосъдие;
2. отговаря за поетапното изпълнение на залегналите цели в стратегическите документи и прилагането на вътрешната и международната нормативна база и стандарти в областта на информационната сигурност и киберсигурността;
3. участва във вътрешни и международни проекти и програми, разработване на концепции, предложения за промени на нормативни документи, свързани с електронното управление и електронното правосъдие;
4. организира планирането, изграждането и поддръжката на информационната инфраструктура на Министерството;
5. отговаря за цялостната работоспособност на информационната инфраструктура, предоставяните вътрешни и външни информационни услуги, надеждното и сигурно съхранение на данни;
6. оказва съдействие на служителите от Министерството във връзка с електронното управление;
7. приема молби и издава свидетелства за съдимост на граждани, родени в чужбина или с неизвестно месторождение;
8. изготвя справки за съдимост, поискани за служебни цели от съда, прокуратурата, органите на Министерството на вътрешните работи, следствието, местата за лишаване от свобода, ведомствата и др.;
9. получава изпратените от съдилищата бюлетини, които завежда в азбучен контролен регистър и ги съхранява заедно с изготвените картони в картотеката;
10. обработва постъпилите от чужди държави сведения за осъдени български граждани в чужбина и предоставя на други държави информация и копия на бюлетините за съдимост на чужди граждани, осъдени на територията на Република България;
11. извършва удостоверяване с "APOSTILLE" на актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г. (в сила за Република България от 30 април 2001 г.);
12. поддържа и води Единния регистър на медиаторите и на организациите, които обучават медиатори;
13. води регистър на публичните услуги, извършвани от Министерството като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни;
14. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително поддържа и води Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, и специален регистър на чужденците към Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ