Структура
Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси" подпомага дейността на министъра и ръководството на министерството по въпросите на Европейския съюз, дейността на международните организации в областта на правното сътрудничество и двустранните правни отношения с други държави, като:

1. координира процеса на подготовка за участие на министъра в заседанията на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи в частта "Правосъдие", включително подготовката на документи, които се представят пред институциите на ЕС;

2. участва със свои представители в заседанията на работните групи и органите на Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Хагската конференция по международно частно право и други международни организации относно сътрудничеството по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и по дружествено право и следи за развитието на досиетата на ниво Европейски парламент;

3. предлага предприемането на мерки на национално ниво и участва в изработването на проекти на нормативни актове, необходими за въвеждането, изпълнението и прилагането на актове на Европейския съюз, в областите от компетентност на Министерството, включително нотифицира такива актове;

4. ръководи и осигурява организационно и технически дейността на Работна група 4 "Дружествено право" и Работна група 33 "Сътрудничество в областта на правосъдието" към Съвета по европейски въпроси към Министерския съвет;

5. изготвя становища по проекти на международни договори в областта на гражданскоправната и наказателноправната област;

6. извършва подготовката за присъединяване на Република България към многостранни международни договори в гражданскоправната и наказателноправната област, включително дава мнение за съответствието им с вътрешното право, както и относно необходимостта от съответни национални законодателни мерки;

7. осъществява подготовката и участва в преговорите за сключване на двустранни договори за правна помощ по граждански дела и договори за правна помощ по наказателни дела, екстрадиция и трансфер на осъдени лица;

8. подпомага участието на заместник-министър на правосъдието в Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО по въпроси относно правното сътрудничество и правната помощ по граждански и по наказателни дела;

9. участва със свои експерти в работни групи и подкомитети, свързани с прилагането на Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната по въпроси относно процедурите по упражняване на наказателна юрисдикция;

10. ръководи, разпределя работата и оказва методическа помощ по международните съдебни, следствени, прокурорски и съдебноизпълнителски поръчки;

11. организира работата, свързана с екзекватурите на българските съдебни и арбитражни решения за чужбина и на чуждите съдебни и арбитражни решения, изпратени за признаване и изпълнение в Република България, по трансфера на наказателни производства и по признаването на присъди;

12. подпомага министъра във връзка с екстрадицията и трансфера на български и чужди граждани;

13. поддържа информация за международната правна помощ по граждански дела и по наказателни дела, екстрадициите, трансферите на осъдени лица, трансферите на наказателни производства и признаването на присъди;

14. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му при определяне на критериите и процедурите за провеждане на избор за кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека, за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз и за съдия в Общия съд;

15. анализира резултатите за страната от Индекс за върховенство на правото на Проекта за световна справедливост;

16. подготвя информация, извършва анализи и разработва предложения за приоритетни мерки във връзка с осъществяването на Председателството на Съвета на Европа и на Съвета на Европейския съюз.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ