Структура
Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт
1. проверява дейността на държавните и частните съдебни изпълнители, на съдиите по вписванията, включително дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела, делата по вписванията, и обобщава и анализира практиката по тези дела;
2. проверява дейността на длъжностните лица по регистрацията по Закона за търговския регистър;
3. проверява и анализира дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси;
4. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, както и за изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
5. осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
6. организира и координира наблюдението по прилагането на нормативните актове, свързани със съдебната система, и изготвя периодични доклади до министъра за обобщаване на резултатите от наблюдението;
7. подготвя предложения/искания за търсене на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица по Закона за съдебната власт, Закона за частните съдебни изпълнители и Закона за нотариусите и нотариалната дейност и за отправяне на препоръки до частните съдебни изпълнители и до Камарата на частните съдебни изпълнители и подпомага министъра във връзка с дисциплинарните производства;
8. участва в дисциплинарни състави на дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители и представлява министъра в дисциплинарни производства, образувани срещу частни съдебни изпълнители в Камарата на частните съдебни изпълнители и срещу нотариуси - в Нотариалната камара на Република България;
9. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по подбор, квалификация и контрол върху синдиците;
10. извършва и други проверки, възложени от министъра;
11. участва в изпитни комисии при провеждане на конкурси за държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, нотариуси, помощник-нотариуси по заместване, частни съдебни изпълнители, помощник частни съдебни изпълнители, синдици;
12. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на органите на съдебната власт.
(2) Инспекторатът на министъра на правосъдието се състои от инспектори по Закона за съдебната власт, които се ръководят от главен инспектор.
(3) Проверките на инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието се извършват по жалби, сигнали, служебно, както и по план, утвърден от министъра.
(4) Главният инспектор представя ежегоден отчет за дейността на Инспектората на министъра на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ