Структура
Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека"

1. осъществява процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ);

2. води преговори за постигане на приятелски споразумения с насрещната страна и подготвя проекти на спогодби, които подлежат на одобряване от Министерския съвет;

3. осъществява необходимите действия, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на ЕСПЧ по дела, по които Република България е страна;

4. обобщава и анализира установените нарушения на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и изготвя предложения за предприемане на конкретни мерки, в т. ч. законодателни, имащи за цел преустановяване или предотвратяване на тези нарушения;

5. проучва, анализира и обобщава практиката на ЕСПЧ по прилагане на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, като съдейства за разпространяването на тази практика;

6. участва при подготовката на законопроекти и предлага други мерки в отговор на решенията на ЕСПЧ;

7. изготвя становища по съответствието на действащото законодателство с Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи и другите международни актове в областта на правата на човека;

8. подготвя становища по конституционни дела, по които страна е министърът, свързани с прилагането на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

9. оказва методическа помощ и дава конкретни разяснения на органите на съдебната власт по анализиране и прилагане на влезли в сила решения на ЕСПЧ;

10. осъществява контакти и координация с неправителствени организации във връзка с дейностите и проектите от компетентност на Министерството, засягащи правата на човека;

11. поддържа база данни за решения на ЕСПЧ и информация в областта на правата на човека;

12. изготвя и предлага на министъра на правосъдието годишен доклад за Народното събрание по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека;

13. участва при възлагане със свои представители в заседанията на работните групи и органите по правата на човека на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз.

(2) Дирекцията подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по чл. 60е от Закона за съдебната власт, като:

1. дава становище и предложение до министъра за отхвърляне на заявлението на граждани и юридически лица за обезщетяване за вреди от нарушения на правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок или предлага проект на споразумение, включително размера на дължимото обезщетение съобразно практиката на ЕСПЧ;

2. изготвя справки за изплатените обезщетения през всяко тримесечие и ги изпраща на Висшия съдебен съвет.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ