Структура
Дирекция "Българско гражданство"
 Дирекция "Българско гражданство" подпомага министъра при прилагането на Закона за българското гражданство, като:
1. извършва проверка на молбите и предложенията за промяна на гражданството и приложените към тях документи за съответствието им с нормативните изисквания и осигурява провеждането на интервю с кандидатите;
2. образува преписки по редовните молби и предложения след провеждане на интервю с кандидата;
3. изготвя заповеди за връщане на нередовните молби и предложения;
4. организира провеждането на съгласувателната процедура;
5. подготвя и организира заседанията на Съвета по гражданството, изпраща проектите на протоколи на председателя и на членовете на съвета, както и на представителя на Президента на Република България;
6. изготвя окончателен протокол с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка и го представя на председателя на Съвета по гражданството;
7. изготвя проекти на предложения на министъра до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство, както и за отмяна на натурализация;
8. обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ или с отказ за издаване на указ, на таблото за съобщения на дирекция "Българско гражданство" и на страницата на Министерството в интернет, осигурява чрез интернет страницата на Министерството информация по процедурите по българско гражданство;
9. изготвя удостоверенията, предвидени в Закона за българското гражданство ( ЗБГ);
10. изготвя уведомленията по чл. 37, ал. 2 ЗБГ;
11. води дневника и регистрите по чл. 38 ЗБГ на хартиен и на електронен носител;
12. изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с въпросите на българското гражданство;
13. подготвя отговори и дава становища по постъпили молби, жалби и предложения, свързани с българското гражданство.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ