Структура
Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания"

Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" осъществява следните функции:

1. в областта на международното осиновяване:

а) осъществява функциите, възложени на Министерството като централен орган по Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г.;

б) извършва преглед на преписки на осиновяващи и досиета на деца за вписване в регистрите на международните осиновявания;

в) води регистрите по чл. 113, ал. 1 от Семейния кодекс;

г) изпраща молбите на лица с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина, до компетентните чуждестранни органи и организации;

д) подпомага експертно и технически дейността на Съвета по международно осиновяване;

е) подпомага министъра при осъществяване на специалните мерки за осиновяване на деца по чл. 112, ал. 6 от Семейния кодекс;

ж) извършва преглед на документите и изготвя проекти на писмени съгласия на министъра за осиновяване;

з) извършва преглед на заявления за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване, проучва възможностите, знанията и ресурсите на заявителите и изготвя доклади до Съвета по международно осиновяване;

и) извършва проверки на дейността на акредитираните организации и изготвя доклади до Съвета по международно осиновяване;

2. в областта на международната правна закрила на детето:

а) извършва дейностите, възложени на Министерството като централен орган по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г., Хагската конвенция за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на деца от 1996 г. и Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права;

б) извършва дейностите, възложени на Министерството като централен орган по Регламент № 2201/2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по делата, свързани с родителската отговорност;

в) извършва дейностите, възложени на Министерството като централен орган по Регламент № 4/2009 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка;

г) осъществява връзка с централните органи на държавите за изпращане и получаване на молби за връщане на деца и за упражняване правото на лични отношения в случаи на трансгранични прехвърляния на деца и на молби за признаване и изпълнение на съдебни решения за издръжка;

д) взаимодейства с органите на полицията и с дирекциите за социално подпомагане за локализиране и предприемане на мерки за закрила на децата при случаи на трансгранични прехвърляния на деца и по запитвания от други държави за установяване социалното положение на деца в рамките на международния обмен на информация по Регламент № 2201/2003 г.;

е) взаимодейства с Главна дирекция "ГРАО" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националната агенция за приходите и Националното бюро за правна помощ при обработка на молби по Регламент № 4/2009 г., свързани със задължения за издръжка, постъпили от държави - членки на Европейския съюз.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ