Структура
Дирекция "Управление на човешките ресурси"
1. разработва и съдейства за осъществяване на съвременна политика и стратегия по управление на човешките ресурси в Министерството;
2. разработва и поддържа в актуално състояние длъжностното и поименното разписание на длъжностите в Министерството;
3. организира и участва в провеждането на конкурси за незаети длъжности по служебно правоотношение и в подбора при назначаване на служители по трудово правоотношение;
4. изготвя проекти на документи по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения и на други индивидуални административни актове от областта на управлението на човешките ресурси;
5. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела, чийто предмет е свързан с трудови спорове и спорове относно възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения, при изрично упълномощаване от министъра;
6. организира, координира и подпомага дейностите по разработването, изменянето и утвърждаването на длъжностните характеристики и оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в Министерството;
7. поддържа и актуализира съществуващите бази данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси, образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в Министерството;
8. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;
9. поддържа административния регистър в частта, съдържаща информация за: административните структури и ръководните им органи, незаетите длъжности в администрацията, обявленията за конкурсите за държавни служители и служебните правоотношения;
10. поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
11. регистрира издадените заповеди от Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", свързани с правоотношенията на служителите;
12. планира, организира и координира обучението на служителите в Министерството за кариерно и професионално развитие;
13. организира дългосрочното командироване на служители от Министерството в институции на Европейския съюз;
14. организира и координира дейността на Министерството в областта на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
15. отговаря за приобщаването на новите служители в администрацията;
16. консултира ръководителите на административните звена и служителите по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси и със създаването на условия за добра мотивация на служителите.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ