Структура
Дирекция "Стратегическо развитие и програми"
1. анализира и обобщава информация за изпълнението на показателите за напредък по Механизма за сътрудничество и оценка и осигурява провеждането на експертните мисии на Европейската комисия във връзка с това;
2. подпомага министъра по отношение на диалога с Европейката комисия, Генералния секретариат на Европейската комисия и с представителството на Европейската комисия в Република България в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка;
3. разработва проект на график за действията, свързани с изпълнение на задълженията на Република България по Механизма за сътрудничество и оценка, и следи за изпълнението на графика;
4. участва в разработването на стратегии за развитие на правосъдната система;
5. подпомага експертно министъра при осъществяване на функциите му на програмен оператор, изпълняваща агенция, бенефициент и др. във връзка с международни програми и проекти, като поддържа и база данни за изпълняваните проекти;
6. осъществява методическо ръководство и мониторинг на звената за изпълнение на проектите - при разработването, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от чужди донори, за модернизиране на правосъдието, по които бенефициент е Министерството и неговите структури;
7. участва в процеса на програмиране на програми, финансирани от Европейския съюз и от други международни организации и институции, в частта от компетентност на Министерството;
8. участва в процеса на разработване на стратегически документи на Министерството, в които са заложени мерки, за които е необходимо финансово осигуряване със средства от чужди донори;
9. съвместно с потенциални бенефициенти в системата на Министерството извършва оценка на потребностите от външно финансиране на изпълняваните от Министерството политики и програми и идентифицира подходящи донорски програми;
10. анализира резултатите за Република България, публикувани в Информационно табло на ЕС, в областта на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ