Структура
Дирекция "Взаимодействие със съдебната власт"
1. подготвя предложенията на министъра до Висшия съдебен съвет за определяне на броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт;
2. подготвя становищата на министъра относно предложенията на Комисията по предложенията и атестирането съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, както и по други въпроси, предвидени в Закона за съдебната власт;
3. подпомага министъра при организацията на заседанията на Висшия съдебен съвет;
4. подготвя документацията, свързана с определяне броя на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията;
5. осъществява дейностите по подготовка и провеждане на конкурсите за заемане на длъжността държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител, помощник частен съдебен изпълнител, съдия по вписванията, нотариус, помощник-нотариус по заместване и синдик;
6. подготвя документацията, свързана с назначенията, преместванията, освобождаването или отстраняването от длъжност, определянето на възнаграждение по чл. 276 и 291 от Закона за съдебната власт и налагането на дисциплинарни наказания на съдебните изпълнители и на съдиите по вписванията;
7. подготвя документацията, свързана с правомощията на министъра по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, за обнародване на списъците на вещите лица и преводачите в "Държавен вестник" и в интернет;
8. подготвя документацията, свързана с разпределянето на стажант-юристите и провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
9. подготвя документацията, свързана с упражняване правомощията на министъра по Закона за частните съдебни изпълнители и Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
10. събира информация за образуването, движението и приключването на изпълнителните дела на държавните и частните съдебни изпълнители и на делата по вписванията;
11. изготвя статистически справки и отчети, свързани с правомощията на министъра;
12. осъществява дейности по чл. 75а от Закона за частните съдебни изпълнители чрез финансови инспектори;
13. осъществява дейности по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
14. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по глава трета от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие;
15. проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции и основни ремонти за нуждите на органите на съдебната власт;
16. изработва поименни списъци на централната администрация и на органите на съдебната власт за придобиване на дълготрайни материални активи, проектиране, реконструкции и основни ремонти и ги предлага за одобряване от министъра;
17. организира техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и реконструкция на съществуващите;
18. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените проекти за строителство и ремонти;
19. осъществява ефективен контрол по реализирането на инвестиционната политика за дълготрайни материални активи, строителство и ремонти;
20. участва в работата на приемателните комисии на построените или реконструираните обекти;
21. управлява недвижимите имоти, върху които са предоставени права на органите на съдебната власт:
а) организира фактическото приемане на предоставените за управление имоти;
б) участва при възлагането на кадастралното заснемане и оценяване на имотите;
в) участва при премахването на негодните за ползване имоти;
г) поддържа регистър и съхранява досиетата на имотите на органите на съдебната власт;
д) подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост за Министерството;
е) организира процедурата по отдаване под наем на имоти, управлявани от Министерството и представляващи терени или части от сгради, както и контрола по изпълнението на сключените договори за наем в съответствие със Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му;
22. управлява ведомствения жилищен фонд на Министерството, като:
а) организира фактическото приемане на предоставените от областните администрации и с акт на Министерския съвет ведомствени жилища;
б) поддържа регистър и съхранява досиетата на ведомствените жилища;
в) поддържа и организира ремонта на ведомствените жилища;
г) изготвя и съгласува по законосъобразност проекти на договори във връзка с управлението на собствеността, по които страна е Министерството, като при несъгласие представя мотивирано становище.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ