Структура
Дирекция "Правни дейности"
1. оказва съдействие по правни въпроси, като изготвя становища;
2. изготвя проекти и съгласува за законосъобразност индивидуалните административни актове и договори, издавани от министъра или от оправомощени/упълномощени от него служители, с изключение на тези, издавани/сключвани при осъществяване на специалната компетентност на министъра;
3. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи;
4. предприема действия по събиране на вземанията на Министерството;
5. проверява съответствието на постъпващите документи с изискванията на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, като:
а) вписва по реда на постъпването им всички актове, върху които е положен държавният печат, в специален регистър, който се въвежда и по електронен път;
б) изпраща оригиналите на документите, върху които се полага държавният печат;
в) подрежда и съхранява заверените копия по видове документи в специални класьори;
г) заверява преписи от документи, върху които е положен държавният печат;
6. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
7. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към него;
8. съгласува по законосъобразност проектите на актове на министъра в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в капитала на търговското дружество с държавно участие;
9. оказва правно съдействие при осъществяване на дейността на създадените съвети към министъра.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ