Структура
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията

(1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в министерството, включително върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Организацията на дейността и условията и редът за осъществяване функциите на инспектората се определят с правила, утвърдени от министъра.
(3) Инспекторатът изпълнява следните функции:
1. проверява административната дейност чрез извършване на комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки;
2. проверява за спазването на нормативните актове и вътрешните правила за организацията на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. извършва независима и обективна оценка на ефективността на дейността на администрацията;
4. проверява изпълнението на задължителни указания, дадени от компетентни контролни органи при проверки в министерството, във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително задължителни предписания на органите, които упражняват държавен контрол върху дейността по здравното обслужване в местата за лишаване от свобода;
5. извършва проверки по предотвратяване и борба с корупцията; извършва проверки по постъпили сигнали, съдържащи данни за корупционни действия на служители в администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
6. извършва проверки по предложения и сигнали на граждани и организации срещу работата на администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по ред, установен от министъра;
7. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания във връзка с предходно извършени проверки;
8. прави оценка на корупционния риск в звената от администрацията на министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и предлага мерки за ограничаването му;
9. осъществява административен контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане и адаптиране към българските условия на успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните - членки на Европейския съюз;
11. участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменение на съществуващи вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на административните звена в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
12. осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра, съобразно правомощията му.
(4) Инспекторатът не извършва финансови проверки, в т.ч. проверки по провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.
(5) Инспекторатът извършва проверките въз основа на ежегодно утвърден план от министъра, както и извънпланово.
(6) Инспекторатът извършва плановите си проверки чрез възлагане с писмена заповед на министъра.
(7) В резултат на извършените проверки инспекторите изготвят доклад, който съдържа констатации, и при необходимост:
1. дават задължителни указания за отстраняване на допуснати нарушения и за подобряване работата на администрацията;
2. дават предложения за налагане на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по Закона за Министерството на вътрешните работи;
3. дават предложение за изпращане на материалите до органите на прокуратурата при данни за извършено престъпление от страна на служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
(8) При осъществяване на своите функции служителите на инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.
(9) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра на правосъдието за дейността на инспектората през съответната година.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ