Структура
Звено "Сигурност"

(1) Звено "Сигурност" изпълнява дейности по защитата на класифицираната информация, като:
1. изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи и следи за спазването на изискванията на този закон и другите нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
3. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
4. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
5. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията в министерството;
6. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
7. осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и на организационните единици в министерството по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Звено "Сигурност" изпълнява дейности по информационната сигурност, като:
1. разработва и предлага за утвърждаване от министъра методология, процедури и оценка на сигурността на информационните системи;
2. разследва и анализира инцидентите в областта на информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване информационната сигурност в администрацията;
3.периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в административното звено и ги представя на министъра.

(3) Звено "Сигурност" изпълнява дейности при защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, като:
1. разработва и поддържа в готовност за изпълнение на плановете за защитата при бедствия, за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременния план;
2. организира подготовката на ръководния състав за работа при положение на война, при военно и извънредно положение;
3. организира денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение и при бедствия;
4. планира и разпределя предоставените финансови средства на Министерството на правосъдието по отношение на осигуряването на дейностите, свързани с отбраната на страната;
5. осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и организационните единици в министерството по въпроси, свързани със защитата при бедствия и с отбранително-мобилизационната подготовка.

(4) Звеното се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е пряко подчинен на министъра.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ