Структура
Финансов контрольор
(1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на министъра на правосъдието.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на решенията/действията и на всички документи, свързани с разпореждане с активи и финансови средства, като изразява становище преди поемането на задължения и извършването на разходи;
2. изразява становище относно законосъобразността на решенията/действията, свързани с управлението и стопанисването на имущество, включително при отдаването му под наем.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ