Структура
Дирекция "Канцелария"

Дирекция "Канцелария":
1. организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система;
2. осъществява дейности във връзка с архивиране и съхраняване на документацията на Министерството;
3. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
4. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;
5. следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;
6. осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет и на главния секретар, свързана със заседанията на Министерския съвет;
7. разработва проекти на правила за деловодната дейност, документооборота и за архивната дейност на Министерството;
8. поддържа архив на внесените в Министерския съвет проекти на актове;
9. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
10. изпълнява функциите на администратор на автоматизираната информационна система на Министерството;
11. организира приемна на Министерството по постъпили жалби и писма на граждани;
12. организира и осигурява дейностите по разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите съвместно с дирекция "Правни дейности".

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ