Списък на административните услуги
Министерството на правосъдието, предоставя административни услуги, съгласно утвърдения Списък на унифицираните наименования на административните услуги, както следва:

 1. издава свидетелства за съдимост и справки за съдимостта на лица, родени в чужбина или с неизвестно месторождение;
 2. удостоверяване с “APOSTILLE” на актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;
 3. вписва в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и издава Удостоверения за вписването (Закон за юридическите лица с нестопанска цел);
 4. издава разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България, по Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България издадена от министъра на правосъдието;
 5. вписва в Единия регистър на медиаторите и издава удостоверения за вписаните медиатори (Закон за медиацията);
 6. одобрява организации за обучение на медиатори и издава заповеди на одобрените обучители (Закон за медиацията);
 7. изготвя писмени справки, поискани от граждани за вписаните медиатори (Закон за медиацията);
 8. изготвя справки, поискани от физически и юридически лица в изпълнение на разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 9. приема писмени заявления от лицата, завършили висше юридическо образование по специалност „Право” за разпределяне на стаж като стажант – юристи към окръжен съд;
 10. издава удостоверение на стажант-юрист, който е получил оценка "издържал" на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
 11. приема молби и предложения, свързани с промяна на българското гражданство;
 12. издава удостоверения за установяване наличието на българско гражданство на основание чл. 39 от Закона за българското гражданство; 
 13. приема молби за вписване в Регистър на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване;
 14. приема молби за вписване в Регистър на осиновяващи с постоянно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина;
 15. вписване в Регистър на акредитирани организации за посредничество при международни осиновявания;
 16. приема молби за връщане на деца в държавата на обичайното местопребиваване, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;
 17. приема молби за организиране или закрила на ефективното упражняване на правото на лични отоншения, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца;
 18. издава разрешения или откази на акредитирани организации за осъществяване на посредническа дейност при международно осиновяване;
 19. издава удостоверения за даване ход на процедури по осиновяване или за отказ, в изпълнение на чл.17, б.”с” от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, подписана в Хага на 29.05.1993 г.;
 20. издава изрични писмени съгласия или откази на министъра на правосъдието за осиновяванията;
 21. издава удостоверения за съответствие на допуснатите осиновявания с Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, в изпълнение на чл. 23 от същата Конвенция;
 22. приема молби, сигнали и жалби относно дейността на частните съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, нотариусите и синдиците;
 23. приема сигнали и жалби относно дейността на синдиците, съгласно  чл. 655, ал. 3 Търговския закон и Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците;
 24. придобиване на квалификация за синдик по реда на чл. 655, ал. 2, т. 7 Търговския закон и Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците;
 25. изключва от списъка на синдиците по желание на синдика или при извършени нарушения, съгласно чл. 655, ал. 2 Търговския закон и Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците;
 26. извършва проверки по жалби, сигнали и предложения на граждани и юридически лица;
 27. предоставя информация по реда на Закона за достъп до обществена информация.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ