Харта на клиента

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ЦЕЛ НА ХАРТАТА

Водени от желанието за предоставяне на възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от предлаганите услуги, служителите на Министерството на правосъдието при извършването им се ръководят от тази „Харта на клиента" („хартата").

Хартата включва мисията на Министерство на правосъдието, стратегическите цели при осъществяване на административното обслужване, непосредствените цели при осъществяване на административното обслужване, описание на нивото на административно обслужване, което Министерството на правосъдието предоставя, както и информация относно правата и задълженията на клиентите.

Хартата ще бъде своевременно изменяна и допълвана, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Административното обслужване цели:

•      бързина и ефективност;

•      получаване на лесен достъп до информация;

•      добра осведоменост и отзивчивост на служителите;

•     приятна и делова атмосфера в министерството;

•     постигане на максимален резултат и качество на обслужването при минимален разход на финансови и човешки ресурси.


Всяко мнение или препоръка за подобряване на административното обслужване в Министерство на правосъдието ще бъде взето под внимание, като идеите си можете да излагате на телефона на дирекция „Канцелария" и чрез попълване на анкетна карта, която можете да намерите във „фронт офисите" на Министерството на правосъдието, с адрес: ул. „Славянска" № 1 и ул. „Аксаков" № 5.

Актуална информация за видовете административни услуги на физическите и юридическите лица, които предоставя Министерството на правосъдието може да намерите на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието http://www.justice.government.bg/.

МИСИЯ

Мисията на Министерство на правосъдието е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.

2. Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване на министерството.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Облекчаване дългите процедури;

2. Намаляване размерът на разходите /изразено в пари и време/, необходими за извършването на административните услуги от Министерство на правосъдието;

3. Елиминиране възможните корупционни практики;

4. Създаване на дружелюбна, делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерство на правосъдието;

5. Осъществяването на контрол върху дейността на служителите Министерство на правосъдието, работещи по предоставянето на административните услуги.

ОТГОВОРНОСТИ

Отговорностите на служителите на Министерството правосъдието към Вас, включително и при предоставяне на услуги, са регламентирани в Етичния кодекс на служителите в Министерството на правосъдието и са:

да се отнасят с внимание и уважение към Вас, да зачитат личното Ви достойнство;

да бъдат честни и отзивчиви;

да работят професионално;

да предприемат всички необходими действия за качествено и точно предоставяне на услугите;

да се стремят към създаване на благоприятна обстановка при обслужването на потребителите на административни услуги;

при възникване на проблем, да Ви уведомят своевременно за причините, довели до това и за очаквания краен срок, в който ще можете да получите услугата;

да спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от министерството;

да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

Отговорностите на клиентите към служителите на Министерството на правосъдието са:

да се отнасяте към служителите с уважение, като няма да бъде проявявана търпимост към обиди, заплахи или каквито и да било действия на физическа саморазправа, насочени срещу служителите;

да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

да бъдете точни на уговорените срещи;

да предоставяте своевременно пълна и точна информация, когато Ви е поискана такава;

да предоставяте допълнителна информация, когато Ви е поискана такава;

при промяна на обстоятелства, касаещи Вас или друго лице да уведомявате своевременно за това.


Общи отговорности

За да има приятна атмосфера са необходими взаимно уважение, внимание и търпение.

Предоставяне на информаиия и консултации

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и предоставяни услуги чрез информационните табла в административните сгради на Министерството на правосъдието - ул. "Славянска" № 1 и ул. "Аксаков" № 5 и на интернет страницата на министерството - http://www.justice.government.bg .

Консултации можем да Ви предоставим - лично или по телефона, в рамките на установеното приемно време на административните ни звена.

Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Министерството на правосъдието и предоставяните услуги;

Ако въпросите, които ни поставяте, не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;

Ако отговор по Ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на нашите компетенции и нормативните изисквания.

За да се свържете с нас

По телефона е необходимо да го направите в работното време на администрацията на Министерство на правосъдието - от 9,00 часа до 17,30 часа на тел. централа - 9237 555.

Подробна информация за дейността на отделните административни звена на министерството можете да намерите на интернет страницата ни http://www.justice.government.bg/.

Когато ни посетите

Ако е необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще Ви приемат и обслужат в рамките на 10 минути;

Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да Ви приемем в уговорения час;

Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

Когато ни пишете

Адресирайте писмата си на адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 1.

Можете да получите информация по телефона, дали сме получили писмото или факса Ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;

Ще получите писмен отговор на посочения от Вас адрес.

Когато Ви пишем

Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

Ще Ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи Вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете

Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;

Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини, удобни и достъпни за Вас;

Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги - интернет, имейл.

Ще анализираме Вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвените от нас анкети за обратна връзка с потребителите ни, които можете да намерите на интернет адреса ни - http://www.justice.government.bg/ , секция "Административно обслужване" или на хартиен носител в административните сгради на министерството.

Ако не сте доволни

От изпълнението на стандартите за обслужване;

От отношението на конкретен наш служител;

Или имате други оплаквания

Моля Ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите!

Като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до отговорните ръководители на Министерството на правосъдието.

Всички останали възражения или обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.

Полезна информация!

1. Дирекция "Канцелария" - деловодството на министерството, което се намира на партера в административната сграда на ул. "Славянска" № 1, като работното време е при непрекъснат режим на работа от 9.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден.

2. Приемане на заявления, молби, жалби, сигнали и предложения:

Приемно време - всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа Телефон за контакти и справки: 02/ 92 37 353 Адрес: гр.София - 1040, ул. „Славянска" № 1

3. Централно бюро съдимост:

Приемно време - всеки работен ден от 9,00 часа до 11,00 часа и от 14,00 часа до 16,00 часа

Телефон за контакти и справки: 02/ 92 37 355 Адрес:гр.София - 1040, ул. „Аксаков" № 5

4. Заверки на документи с Апостил:

Приемно време - всеки работен ден от 9,00 часа до 11,00 часа и от 14,00 часа до

16,00 часа и за получаване на удостоверени с Апостил актове - всеки работен ден от 11,15 часа до 12,00 часа

Телефон за контакти и справки: 02/ 92 37 354

Адрес: гр.София - 1040, ул. „Аксаков" № 5

5. „Приемна" на министерството:

Приемно време - понеделник, вторник и четвъртък от 14,00 часа до 16,00 часа Телефон за контакти: 02/ 92 37 357

Имейл: priemna@justice.government.bg Адрес: гр. София - 1040, ул. „Славянска" № 1

6. Получаване на удостоверения за юридическа правоспособност:

Приемно време - всеки работен ден от 10,00 часа до 12,00 часа и от 14,00 часа до 16,00 часа

Телефон за контакти и справки: 02/92 37 462 Адрес: гр. София, бул. „Дондуков" № 2а

7. Дирекция «Българско гражданство":

Приемно време:

- за подаване на молби с приложени документи за придобиване, освобождаване и възстановяване на българско гражданство - всеки работен ден от 9,00 часа до 12,30 часа и от 13,30 часа до 17,30 часа;

За тази услуга можете да резервирате дата и час за обслужване чрез интернет страницата на МП, рубрика „Българско гражданство"

При подаването на молбата следва да бъдат представени всички необходими приложения, съгласно Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

При наличност на всички нормативно изисквани документи се насрочва дата и час за провеждане на интервю.

За улеснение на кандидатите, на интернет страницата на МП, в рубрика „Българско гражданство" са публикувани списъци на документите, които молителите следва да представят, според правното основание на което кандидатстват.

- за получаване на удостоверения за промяна на гражданството - понеделник, вторник и сряда от 9,30 часа до 12,00 часа

За тази услуга можете да резервирате дата и час за обслужване чрез интернет- страницата на МП рубрика „Българско гражданство" Телефон за контакти: 02/ 92 37 376

Поради законови ограничения за предоставяне на информация за гражданството на трети лица, справки по конкретни преписки не се извършва по телефона, а чрез модул „Търсене", в рубрика „Българско гражданство" на интернет страницата на МП.

Всеки кандидат лично получава уникален номер, чрез който да следи движението на молбата си за придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство.

Адрес: гр. София - 1040, ул. „Аксаков" № 5


Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел: 

Приемно време - вторник от 10,00 часа до 12,00 часа; четвъртък от 14,00 часа до 16,00 часа

Телефон за контакти и справки: 02/ 92 37 321 

Адрес: гр.София - 1040, ул. „Аксаков" № 5


8. Експертна комисия към Националния съвет

за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления:

Приемно време - вторник и четвъртък от 13:00 часа до 16:00 часа в сградата на Министерство на правосъдието на бул. „Дондуков" № 2а, ет. 7, стая 726. 

тел. за контакти: 02/ 9237 359 - секретар на НСПКПП;

Имейл: compensation@justice.government.bg 

гр. София 1040, ул. „Славянска" № 1


Тази харта утвърдена от министъра на правосъдието със Заповед № ЛС-04-1020/17.07.2015 г. и е публикувана на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Министерството на правосъдието и в отговор на изискванията на клиентите ни. Хартата на клиентам можете да намерите на хартиен носител в административните звена на Министерството на правосъдието, предоставящи услуги при поискване или на интернет страницата ни http://www. justice.government.bg/.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ