Антикорупция
В министерство на правосъдието проверките по сигнали и предложения на граждани се извършват от Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията.
Инспекторатът по ЗА осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от Закона за администрацията, Устройствения правилник на министерство на правосъдието, Правила за организацията на дейността, условията и реда за осъществяване на функциите на Инспектората по ЗА (Правилата), а така също и от други нормативни актове и заповеди на министъра на правосъдието. Инспекторатът е пряко подчинен на министъра на правосъдието, а методическо ръководство и контрол върху дейността му осъществява Главния Инспекторат при Министерски съвет.
Дейността на Инспектората по ЗА се осъществява чрез извършване на проверки по утвърден от министъра на правосъдието годишен план. Освен планови проверки, Инспекторатът извършва проверки по разпореждане на министъра, а така също и по сигнали на граждани и служители, касаещи дейността на администрацията на МП. Подробно процедурите за разглеждане на постъпилите в Инспектората сигнали и предложения са описани в глава трета от Правилата, в които са регламентирани възможностите за получаването им:
 • по пощата, като съгласно утвърдена номенклатура на регистрационните индекси в МП, получените сигнали за корупция се завеждат под самостоятелен индекс - № 94 - „буква” - №;
 • на обявения за МП горещ телефон за сигнали - 02/987 06 97
 • e-mail:anticorruption@justice.government.bg
 • на електронен адрес на Информационна система за координация и комуникация между антикорупционните структури (ИСККАС) към Министерски съвет - чрез Главния инспекторат;
 • пощенски кутии за сигнали, намиращи се в сгради на МП - ул. Славянска № 1 и ул. „Аксаков“ № 5
Всички получени сигнали се регистрират в Инспектората по установен ред:
 • регистър на сигнали, получени по пощата – СП;
 • регистър на сигнали, получени на електронен адрес – СЕ;
 • регистър на сигнали, получени на горещия телефон – СТ.
Получените сигнали и предложения се анализират и преценяват от Инспектората по ЗА в рамките на изискванията на закона и въз основа на следните критерии:
 • компетенции и правомощия на Инспектората относно изложените твърдения;
 • достоверност и надеждност на твърденията;
 • съдържа ли сигналът достатъчно данни, на базата на които може да се направи основателно предположение за наличието на незаконосъобразни или корупционни действия;
 • Инспекторатът проверява сигнали и предложения, които касаят дейността на администрацията на министерство на правосъдието. Не се разглеждат сигнали и предложения, които се отнасят до други ведомства и организации, включително и до органите на съдебната власт.
За всеки проверен сигнал се изготвя доклад, а подателят му се уведомяват писмено за резултатите.

януари 2019 Молби, сигнали и жалби от граждани (бр.) Молби, сигнали и жалби от служители на звеното (бр.) Молби, сигнали и жалби от л. св. /задържани/ осъдени на пробация (бр.) Предложени дисциплинарни наказания (бр.) Наложени дисциплини наказания (бр.)
Национално бюро за правна помощ 00000
Държавно предприятие "Фонд затворно дело"00000
Агенция по вписванията111000
Централен регистър на особените залози00000
Главна дирекция "Охрана"20211
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"58319366
Дирекция "Канцелария"2040000
Дирекция "Управление на човешките ресурси"00000
  275419577
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ