Финанси и бюджет
БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Бюджетна сметка в лева BG09 BNBG 9661 3000 1737 01 Приходи от такси
Сметка за чужди средства в лева BG44 BNBG 9661 3300 1737 01 Временни депозити и гаранции за участие в търгове и за изпълнение на договори
Банка Българска народна банка
BIC код на БНБ: BNBGBGSD
Бюджет
СЕБРА
31.10.2014
СЕБРА
30.10.2014
СЕБРА
29.10.2014
СЕБРА
28.10.2014
СЕБРА
27.10.2014
СЕБРА
24.10.2014
СЕБРА
23.10.2014
СЕБРА
22.10.2014
СЕБРА
21.10.2014
СЕБРА
20.10.2014
СЕБРА
17.10.2014
СЕБРА
16.10.2014
СЕБРА
15.10.2014
СЕБРА
14.10.2014
СЕБРА
13.10.2014
СЕБРА
10.10.2014
СЕБРА
09.10.2014
СЕБРА
08.10.2014
СЕБРА
07.10.2014
СЕБРА
06.10.2014
СЕБРА
03.10.2014
СЕБРА
02.10.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ