Нормативна уредба

Закон за особените залози

В сила от 01.04.1997 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 22 Ноември 1996г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г., изм. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г.Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози
 
Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 27 от 1.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм. и доп., бр. 128 от 3.11.1998 г., бр. 49 от 16.06.2000 г., бр. 31 от 30.03.2001 г.
 
 
Тарифа за държавни такси
 
Приложение към чл. 1 на ПМС № 128 от 28.03.1997 г., обн., ДВ, бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 37 от 1.04.1998 г., бр. 66 от 25.07.2003 г.
 
 
Кодове на съдилища
 
Кодове на митници
 
Кодове на държави

 
 
 
БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF

 
БУЛСТАТ НА ЦРОЗ: 121816755

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ