Административни услуги

 В Централния регистър на особените залози се вписват обстоятелства по:

 -         договори за особен залог на движими вещи, с изключение на въздухоплавателни средства и кораби;
-         договори за особен залог на вземания;
-         договори за особен залог на съвкупности от вземания, машини и съоръжения, от стоки или материали;
-         договори за особен залог на бъдеща реколта от текущата или от следващата стопанска година;
-         договори за особен залог на търговско предприятие след вписването на залога в търговския регистър;
-         залог, учреден по Закона за ипотечните облигации;
-         договори за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената;
-         договори за лизинг;
-         запори върху имущество по чл.4;
-         запори върху обезпеченото вземане;

Централният регистър на особените залози към Министерство на правосъдието предоставя следните административни услуги (АУ), вписани в Регистъра на услугите:


Административна услуга №531  Вписване на обстоятелства относно договор за особен залог - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №937  Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за особен залог - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1621 Вписване на обстоятелства относно договор за особен залог на търговско предприятие - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1152 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за особен залог на търговско предприятие - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №728   Вписване на обстоятелства относно законен залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №348   Вписване на промени във вписани обстоятелства относно залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №936   Вписване на обстоятелства относно договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1724 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1648 Вписване на обстоятелства относно договор за лизинг - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1259 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за лизинг - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1193 Вписване на обстоятелства относно запор върху имущество - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №400   Вписване на промени във вписани обстоятелства относно запор върху имущество - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №532   Вписване на обстоятелства относно откриване на производство по несъстоятелност - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1407 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно откриване на производство по несъстоятелност - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1394 Вписване на обстоятелства относно обявяване в несъстоятелност - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1725 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно обявяване в несъстоятелност - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №630   Вписване на покана за назначаване на нов управител на заложено предприятие - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1260 Вписване на обстоятелства относно пристъпване към изпълнение - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1485 Вписване на обстоятелства относно изоставяне на изпълнението - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1667 Подновяване на вписване - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №530   Заличаване на вписване на договор за залог, договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и договор за лизинг - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1878 Издаване на удостоверение за вписванията по партидата на определено лице в качеството му на залогодател,купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената,ползвател по договор за лизинг,лице,спрямо което е наложен запор - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1726 Издаване на удостоверение за вписванията във връзка с определена сделка по чл. 12 от Закона за особените залози, запор на имущество по чл. 4 от Закона за особените залози или решение на съда по несъстоятелността - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №2262 Даване на писмена справка без удостоверяване за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка  - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №403   Изготвяне на извлечение за вписано обезпечение и за започване на изпълнението по чл.417, т. 4 от ГПК - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1942 Изготвяне на извлечение за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг по чл.417, т. 5 от ГПК - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №2283 Даване на устна справка без удостоверяване за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка - вижте подробна информация за предоставяната услуга


 
 
Харта на клиента - Прочетете повече....
 
 

Ред за приемане и разглеждане на исканията за вписване
 
Заявленията за вписване се подават лично от заявителите в Централната регистърна служба - София или в което и да е от местните регистърни бюра на ЦРОЗ в страната. Преписки за вписване може да бъдат заявени и чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба в гр. София.
Заявленията за вписване се разглеждат незабавно от длъжностните лица, които извършват проверка за съответствие с изискванията, регламентирани в Правилника за  устройството и дейността на ЦРОЗ;
При разглеждане на заявлението за вписване и приложените към него документи длъжностното лице по вписванията е длъжно да посочи на заявителя всички допуснати пропуски
Постъпилите в местните регистърни бюра искания за вписване се разглеждат и се изпращат незабавно по реда на постъпването им в Централната регистърна служба – гр.София
Всяко вписане получава пореден номер, генериран автоматично от информационната система
Действието на вписването  е  5 години, считано от деня на първоначалното вписване, който срок може да бъде подновен, ако преди изтичането му се подаде заявление за подновяване. Подновеното първоначално вписване има действие 5 години, считано от датата на извършване на подновяването.
Длъжностните лица по вписванията оказват съдействие на заявителите при попълване на образците на заявленията
 

Срок за извършване на вписванията

Вписването в Централния регистър на особените залози се извършва незабавно и на заявителя се издава потвърждение за извършеното вписване с приложени към него копия на съхранените в регистъра електронни образи на документите, въз основа на които е  извършено вписването.
При констатиране на непълноти в заявените за вписване обстоятелства и/или представени документи, длъжностното лице връща заявлението на заявителя с указания за тяхното отстраняване или предоставяне на необходимата информация.
 

Начин за заплащане на  административните услуги
 
За вписването в Централния регистър на особените залози и за издаването на удостоверения и справки се заплаща държавна такса, определена по Тарифа на Министерски съвет за държавните такси, събирани от ЦРОЗ по Закона за особените залози;
Плащанията се извършват по банков път по банковата сметка на ЦРОЗ
В платежното нареждане задължително се посочва основанието за плащане на таксата (за вписване  на договор за особен залог, съответно за лизинг, запор, допълнително вписване и пр., и/или за издаване на удостоверение), наименованието на лицето, по чиято партида се иска вписването и/или удостоверението.
Към всяко вписване се прилага документ, удостоверяващ платената държавна такса.
 
БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF
 
 
Формиране на идентификационен код на партида
 
Съгласно разпоредбата на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ и действащия от 01.01.2008 г. нормативен режим по формиране на идентификационния код на търговците, пререгистрирани в търговския регистър по Закона за търговския регистър, идентификационният код на лицата за целите на регистърното производство пред ЦРОЗ се формира както следва:
 
1. За местни физически лица, които имат единен граждански номер (ЕГН), съответно личен номер на чужденец (ЛНЧ):
 
а) в разряд първи на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от втори до единадесети на идентификационния код се попълва ЕГН съответно ЕНЧ на лицето;
           
2. За местни юридически лица и клонове на чуждестранни юридически лица, пререгистрирани в търговския регистър на Република България:
 
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва единният идентификационен код /ЕИК/ на лицето, определен от Агенцията по вписванията;
 
3. За местни и чуждестранни юридически лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ по Закона за регистър БУЛСТАТ: 
 
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на лицето по БУЛСТАТ;
 
5. За български митнически учреждения:
а) в разряд първи до седми на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от осми до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на митническото учреждение съгласно приложение  № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и 41 , чл. 8, т. 22 "Класификатор на митническите учреждения в Република България" от Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 105 /2006 г., изм. и доп. бр. 7 /2007 г., бр. 51/ 2007 г., бр. 3 /2008 г
 
Съгласно разпоредбата на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ и действащия от 01.01.2008 г. нормативен режим по формиране на идентификационния код на търговците, пререгистрирани в търговския регистър по Закона за търговския регистър, идентификационният код на лицата за целите на регистърното производство пред ЦРОЗ се формира както следва:
 
6. За местни и чуждестранни юридически лица, които нямат съдебна или друга регистрация в Република България:
 
а) в разряд от първи до осми на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от девети до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на държавата, по чието право е учредено юридическото лице, съгласно т. 3 "Класификатор на държавите" от приложение № 1 към чл. 10, т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 19, ал. 8 от Наредба № 5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.);
 
7. За облигационерите по емисия ипотечни облигации:
 
а) в разряд първи до шести на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд седми до единадесети на идентификационния код се попълва поредният номер на законния залог в полза на облигационери по емисия ипотечни облигации, според поредността на емисията ипотечни облигации на банката издател.
 
Нагоре
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ