Административни услуги

Logo DA

Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, воден от Комисията за защита на личните данни, под идентификационен № 124968. 

Централния регистър на особените залози администрира лични данни на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в качеството му на орган на държавната власт, който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване са определени в специален закон - Закона за особените залози.

Категориите лични данни, отнасящи се до съответното физическо лице, които се обработват от ЦРОЗ, са регламентирани в Закона за особените залози и Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието.

Централния регистър на особените залози е публичен  регистър (чл. 24, ал. 1 от Закона за особените залози). Предоставянето на информация за наличие или липса на вписани обстоятелства в регистъра се извършва по реда и при условията, регламентирани в Закона за особените залози и Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието.

В Централния регистър на особените залози се вписват обстоятелства по:

-  договори за особен залог на движими вещи, с изключение на въздухоплавателни средства и кораби;
-   договори за особен залог на вземания;
-   договори за особен залог на съвкупности от вземания, машини и съоръжения, от стоки или материали;
-   договори за особен залог на бъдеща реколта от текущата или от следващата стопанска година;
-   договори за особен залог на търговско предприятие след вписването на залога в търговския регистър;
-  залог, учреден по Закона за ипотечните облигации;
-  договори за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената;
-  договори за лизинг;
-  запори върху имущество по чл.4 от Закона за особените залози;-  запори върху обезпеченото вземане;

Централният регистър на особените залози към Министерство на правосъдието предоставя следните административни услуги (АУ), вписани в Регистъра на услугите:


Административна услуга №531  Вписване на обстоятелства относно договор за особен залог - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №937  Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за особен залог - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1621 Вписване на обстоятелства относно договор за особен залог на търговско предприятие - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1152 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за особен залог на търговско предприятие - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №728   Вписване на обстоятелства относно законен залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №348   Вписване на промени във вписани обстоятелства относно залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №936   Вписване на обстоятелства относно договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1724 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1648 Вписване на обстоятелства относно договор за лизинг - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1259 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно договор за лизинг - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №630   Вписване на покана за назначаване на нов управител на заложено предприятие - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1260 Вписване на обстоятелства относно пристъпване към изпълнение - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1485 Вписване на обстоятелства относно изоставяне на изпълнението - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1667 Подновяване на вписване - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №530   Заличаване на вписване на договор за залог, договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и договор за лизинг - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1878 Издаване на удостоверение за вписванията по партидата на определено лице в качеството му на залогодател,купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената,ползвател по договор за лизинг,лице,спрямо което е наложен запор - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1726 Издаване на удостоверение за вписванията във връзка с определена сделка по чл. 12 от Закона за особените залози, запор на имущество по чл. 4 от Закона за особените залози или решение на съда по несъстоятелността - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №2262 Даване на писмена справка без удостоверяване за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка  - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №403   Изготвяне на извлечение за вписано обезпечение и за започване на изпълнението по чл.417, т. 4 от ГПК - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №1942 Изготвяне на извлечение за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг по чл.417, т. 5 от ГПК - вижте подробна информация за предоставяната услуга

Административна услуга №2283 Даване на устна справка за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка - вижте подробна информация за предоставяната услуга

 

Харта на клиента - Прочетете повече....

 
 
Ред за приемане и разглеждане на заявленията за вписване
 

Заявленията за вписване се подават лично от заявителите в Централната регистърна служба - София или в местните регистърни бюра на ЦРОЗ в страната, или чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба в гр. София. В случаите, в които подписът на заявителя е нотариално удостоверен, преписката може да бъде подадена от приносител, упълномощен да извършва съответното действие пред ЦРОЗ. В тези случаи пред служителя на регистъра се представя оригинал или заверен препис “Вярно с оригинала” на пълномощното на приносителя, за да се установи самоличността и качеството на лицето – приносител, което ще получи потвърждението за извършеното вписване (чл. 30, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието).


Вписване на договор за особен залог може да се заяви от длъжника, залогодателя, съответно от заложния кредитор (чл. 27, ал. 3 от Закона за особените залози) или друго лице в предвидените по закон случаи. Вписването и заличаването се заявяват лично от законния представител или от адвокат с изрично пълномощно за извършване на съответното вписване или заличаване (чл. 27, ал. 7 от Закона за особените залози). За изрично пълномощно се приема пълномощно, с което лицето е упълномощено да извърши съответното действие пред регистъра.

Вписване на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената може да се заяви от купувача и продавача по договора за продажба  (чл. 27, ал. 3 от Закона за особените залози) или друго лице в предвидените по закон случаи. Вписването и заличаването се заявяват лично от законния представител или от адвокат с изрично пълномощно за извършване на съответното вписване или заличаване (чл. 27, ал. 7 от Закона за особените залози). За изрично пълномощно се приема пълномощно, с което лицето е упълномощено да извърши съответното действие пред регистъра.

Вписване на договор за лизинг може да се заяви от ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг (чл. 27, ал. 3 от Закона за особените залози) или друго лице в предвидените по закон случаи. Вписването и заличаването се заявяват лично от законния представител или от адвокат с изрично пълномощно за извършване на съответното вписване или заличаване (чл. 27, ал. 7 от Закона за особените залози). За изрично пълномощно се приема пълномощно, с което лицето е упълномощено да извърши съответното действие пред регистъра.


Заявленията за вписване се разглеждат незабавно от длъжностните лица, които извършват проверка за съответствие с изискванията, регламентирани в Закона за особените залози и Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ.

При констатиране на непълноти в заявените за вписване обстоятелства и/или представени документи, длъжностното лице връща заявлението на заявителя с указания за тяхното отстраняване или предоставяне на необходимата информация. Длъжностното лице по вписванията е длъжно да посочи на заявителя всички допуснати пропуски. Заявителят може да отстрани пороците и да подаде ново искане. Новото искане се вписва по реда, по който е постъпило в регистъра.

Постъпилите в местните регистърни бюра искания за вписване се разглеждат и се изпращат незабавно по реда на постъпването им в Централната регистърна служба – гр.София.

Всяко вписване получава пореден регистрационен номер, генериран автоматично от информационната система на регистъра на особените залози.

Действието на вписването  е  5 години, считано от деня на първоначалното вписване, който срок може да бъде подновен, ако преди изтичането му се подаде заявление за подновяване. Подновеното първоначално вписване има действие 5 години, считано от датата на извършване на подновяването.
Длъжностните лица по вписванията оказват съдействие на заявителите при попълване на образците на заявленията.
 

Срок за извършване на вписванията

Вписването в Централния регистър на особените залози се извършва незабавно и на заявителя се издава потвърждение за извършеното вписване с приложени към него копия на съхранените в регистъра електронни образи на документите, въз основа на които е  извършено вписването.
При констатиране на непълноти в заявените за вписване обстоятелства и/или представени документи, длъжностното лице връща заявлението на заявителя с указания за тяхното отстраняване или предоставяне на необходимата информация.
 
 
Ред за приемане на заявленията за издаване на справки и удостоверения

Заявленията за издаване на справки и удостоверения се подават лично от заявителите в Централната регистърна служба - София или в местните регистърни бюра на ЦРОЗ в страната, или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор до Централната регистърна служба в гр. София.

Заявление за издаване на справка/удостоверение може да бъде подадено в едно териториално поделение на ЦРОЗ или по поща и да бъде заявено за получаване в друго териториално поделение на ЦРОЗ или по поща. Това обстоятелство следва да бъде заявено при заявяването на искането за справка/удостоверение.

Издаваните от Централният регистър на особените залози справки без удостоверяване са със съдържанието на удостоверенията.

Издадените справки/удостоверения се получават от заявителя или упълномощено от него лице срещу внесена по сметката на ЦРОЗ държавна такса в пълен размер.


Начин за заплащане на  административните услуги
 
За вписването в Централния регистър на особените залози и за издаването на удостоверения и справки се заплаща държавна такса, определена по Тарифа за държавните такси, събирани от ЦРОЗ по Закона за особените залози, издадена от Министерски съвет (Приложение към чл. 1 на ПМС № 128 от 28.03.1997 г., обн., ДВ, бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 37 от 1.04.1998 г., бр. 66 от 25.07.2003 г.)

Плащанията се извършват по банков път по банковата сметка на ЦРОЗ.

В платежното нареждане задължително се посочва основанието за плащане на таксата (за вписване  на договор за особен залог, съответно за лизинг, запор, допълнително вписване и пр., и/или за издаване на удостоверение/справка), наименованието и идентификационния код на лицето, по чиято партида се иска вписването и/или удостоверението.
Към всяко заявление за вписване и/или за издаване на удостоверение/справка се прилага документ, удостоверяващ платената държавна такса.
 
БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF
 
 
Формиране на идентификационен код на партида
 
Съгласно разпоредбата на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ и действащия от 01.01.2008 г. нормативен режим по формиране на идентификационния код на търговците, пререгистрирани в търговския регистър по Закона за търговския регистър, идентификационният код на лицата за целите на регистърното производство пред ЦРОЗ се формира както следва:
 
1. За местни физически лица, които имат единен граждански номер (ЕГН):
 
а) в разряд първи на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от втори до единадесети на идентификационния код се попълва ЕГН на лицето;
           
2. За местни юридически лица и клонове на чуждестранни юридически лица, пререгистрирани в търговския регистър на Република България:
 
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва единният идентификационен код /ЕИК/ на лицето, определен от Агенцията по вписванията;
 
3. За местни и чуждестранни юридически лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ по Закона за регистър БУЛСТАТ: 
 
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на лицето по БУЛСТАТ;
 
5. За български митнически учреждения:
а) в разряд първи до седми на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от осми до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на митническото учреждение съгласно приложение  № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и 41 , чл. 8, т. 22 "Класификатор на митническите учреждения в Република България" от Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 105 /2006 г., изм. и доп. бр. 7 /2007 г., бр. 51/ 2007 г., бр. 3 /2008 г
 
Съгласно разпоредбата на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ и действащия от 01.01.2008 г. нормативен режим по формиране на идентификационния код на търговците, пререгистрирани в търговския регистър по Закона за търговския регистър, идентификационният код на лицата за целите на регистърното производство пред ЦРОЗ се формира както следва:
 
6. За местни и чуждестранни юридически лица, които нямат съдебна или друга регистрация в Република България:
 
а) в разряд от първи до осми на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от девети до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на държавата, по чието право е учредено юридическото лице, съгласно т. 3 "Класификатор на държавите" от приложение № 1 към чл. 10, т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 19, ал. 8 от Наредба № 5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.);
 
7. За облигационерите по емисия ипотечни облигации:
 
а) в разряд първи до шести на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд седми до единадесети на идентификационния код се попълва поредният номер на законния залог в полза на облигационери по емисия ипотечни облигации, според поредността на емисията ипотечни облигации на банката издател.

8. За физически лица, които нямат единен граждански номер (ЕГН):
 
а) в разряд първи на идентификационния код се попълва код за пола на лицето: "1" за лице от женски пол и "2" за лице от мъжки пол;
б) в разряд втори на идентификационния код се попълва "~"
в) в разряд от трети и четвърти на идентификационния код се попълват последните две цифри от годината на раждане на лицето;
г) в разряд от пети и шести на идентификационния код се попълва поредният номер на месеца на раждане на лицето, като едноцифрените числа се допълват чрез дописване отляво на една нула,
   а за лица, родени преди 1900 г., поредният номер на месеца се увеличава с 20;
д) в разряд седми и осми на идентификационния код се попълва числото от месеца, представляващо датата на раждане на лицето, като едноцифрените числа се допълват чрез дописване отляво
    на една нула;
е) в разряд от девети до единадесети на идентификационния код се попълва кодът на държавата, чийто гражданин е лицето, съгласно т. 3 "Класификатор на държавите" от приложение № 1 към чл. 10, т. 2, чл. 11, т. 2, чл. 12, т. 2, чл. 14, ал. 2, т. 2 и чл. 19, ал. 8 от Наредба № 5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории (ДВ, бр. 56 от 1999 г.).


Считано от 01.09.2018 г., в съответствие с допълненията в чл.3, ал.1, т.5, б. „г“ и т.10, б. „г“ от Закона за регистър БУЛСТАТ (обн. ДВ, бр.57 от 10 Юли 2018 г.), чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, следва да бъдат вписани в регистър БУЛСТАТ, респективно идентификационният код на посочените лица при вписване в ЦРОЗ следва да бъде формиран, както следва:

1.    За чуждестранните юридически лица:
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на лицето по БУЛСТАТ;

2.    За чуждестранните физически лица, които нямат ЕГН:
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на лицето по БУЛСТАТ.

При наличието на регистрация на чуждестранното юридическо или физическо лице в регистър БУЛСТАТ, пред ЦРОЗ същото е длъжно да се идентифицира с кода по БУЛСТАТ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАЧЕСТВОТО, КОЕТО ПРИТЕЖАВА по смисъла Закона за особените залози, а не само когато е в качеството на залогодател (чл.5 от Закона за регистър БУЛСТАТ.)

В случаите, в които данните относно чуждестранното юридическо или физическо лице са вписани в ЦРОЗ преди регистрацията на съответното лице в регистър БУЛСТАТ, информацията относно настъпилата промяна в идентификационния код следва задължително бъде заявена за вписване в ЦРОЗ (с допълнително вписване, в което съответното лице се идентифицира с кодът по БУЛСТАТ).


Нагоре
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ