Конкурс за заемане на 2/две/ щатни бройки за длъжността "младши експерт" в отдел "Регистърно производство и компютърно програмно осигуряване", главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра" към Централен регистър на особените залози
16.08.2013
Централен регистър на особените залози обявява конкурс за заемане на 2/две/ щатни бройки за длъжността "младши експерт" в отдел "Регистърно производство и компютърно програмно осигуряване", главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра".

Документите ще се приемат от 16.08.2013 г. в срок до 27.08.2013 г. включително лично от кандидатите или от техни упълномощени представители на адрес: гр. София 1000, ул. "Аксаков" № 5, етаж 4, стая 404 – деловодство на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ към МП).
                       

 

 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ