ЗННД
Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване
07.11.2013
Изпитната комисия, назначена със Заповед № ЛС-И-941/07.10.2013 г. на министъра на правосъдието, на основание чл.11, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване, обявява окончателните резултати от изпита проведен на 04.11.2013 г. и 05.11.2013 г.
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1041/31.10.2013г., с която измени Заповед № ЛС-И-923/25.09.2013 г., т.1 , като определи място за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване на 04.11.2013 г. и 05.11.2013 г. от 9.00 часа в сградата на Министерство на правосъдието, гр.София, бул."Дондуков" № 2А, стая № 823
01.11.2013
съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване
Изпитната комисия, назначена със заповед № ЛС-И-941/07.10.2013 г. на основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване изготви график за провеждане на изпита за 04.11.2013г. и 05.11.2013г.
29.10.2013
съобщение за изпита за помощник-нотариуси по заместване
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1039/29.10.2013г., с която одобри списък на кандидатите, които са отстранили нередовностите в указания срок, заповед № ЛС-И-1040/29.10.2013г., с която одобри списък на кандидатите, които не са отстранили нередовностите в указания срок и заповед № ЛС-И-1038/29.10.2013г., с която одобри списък на всички допуснати кандидати до изпита за помощник нотариуси по заместване.
29.10.2013
съобщение за изпита за помощник-нотариус по заместване
Съобщение във връзка с конкурса за помощник нотариуси по заместване
17.10.2013
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-1008/17.10.2013г. , с която одобри списък на кандидатите с редовни документи и заповед № ЛС-И-1009/17.10.2013г., с която одобри списък на кандидатите с нередовни документи.
В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието допълнителни заявления за изправяне на нередностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
Министърът на правосъдието издаде заповед за обявяване на изпит за помощник-нотариуси по заместване
26.09.2013
Със заповед № ЛС-И-923/25.09.2013 г. на министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-нотариуси по заместване, който ще се проведе на 04.11. и 05.11.2013 г. Заявления по утвърдения образец се подават в срок от 27.09.2013 г. до 10.10.2013 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ