Последни новини
Нидерландия заяви намерение да се присъедини към Европейската прокуратура
26.01.2018
  В неформалната министерска среща „Правосъдие и вътрешни работи“ в София днес участваха министрите на правосъдието на държавите членки на ЕС, комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Юрова, представители на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по правни въпроси, на Евроюст, Европейска служба за борба с измамите, на Агенцията на ЕС за основните права и на Генералния секретариат на Съвета на ЕС.
   Те обсъдиха създаването на Европейската прокуратура, предложението за преразглеждане на регламента "Брюксел II a", което е крайъгълен камък на сътрудничеството в областта на правосъдието по семейни въпроси в ЕС и въпроса за изкуствения интелект и роботиката от гледна точка на правосъдието.
   По време на срещата Кралство Нидерландия обяви намерението си да се присъедини към Европейската прокуратура в бъдеще.
  "Днес Българското председателство поставя на дискусия създаването и ефективното функциониране на Европейската прокуратура. Приветствам решението на Нидерландия да се присъедини към Европейската прокуратура", каза българският министър на правосъдието Цецка Цачева. Тя допълни, че за Българското председателство е от ключово значение осигуряването на ефективно, бързо и справедливо правосъдие по граждански и наказателни дела, основано на взаимното доверие в правните системи на държавите членки и съблюдаване принципа на върховенството на закона.
   По време на първата работна сесия в част „Правосъдие“, посветена на изграждането на Службата на европейския прокурор, министър Цачева посочи, че начинът, по който тя ще си партнира с другите разследващи европейски агенции, ще бъде определящ за ролята й при разследването и наказателното преследване на престъпленията срещу финансовите интереси на Европейския съюз.
Европейската комисия запозна министрите с планираните стъпки по създаването и първоначалното административно обслужване на Службата на европейския прокурор. Очаква се Комисията да представи проект на оперативни правила за работа на комитета по избор на европейския главен прокурор и европейски прокурори. Предстои назначаването на временен административен директор, който да изпълнява функциите по временното администриране. Комисията призова държавите членки, които все още не са се присъединили към инициативата, да го направят.
   В рамките на сесията се проведе ползотворна дискусия относно сътрудничеството на Европейската прокуратура с други органи и институции на Европейския съюз, по-специално Евроюст, ОЛАФ и Европол. Делегациите подчертаха важността от разписването на подробни и ясни правила за сътрудничеството с партньорските организации, което ще е от съществено значение за изграждането на ефективна координация при осъществяване на техните правомощия. Отношенията между различните органи следва да бъдат изградени на принципа за взаимно допълване на сътрудничеството между тях, като се избягва дублирането на действия по разследване. Редица делегации откроиха необходимостта от ясно регламентиране на сътрудничеството на службата с неучастващите държави членки посредством отделен акт.
   По време на втората сесия министрите обсъдиха още един от основните приоритети на Българското председателство - предложение за преработен текст на регламента „Брюксел IIа“, уреждащ въпросите относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца. Бяха дискутирани основните пречки, които затрудняват взаимното доверие между държавите членки в тази област, както и възможните начини за тяхното преодоляване, в контекста на защита на най-добрият интерес на детето и гарантиране правото на защита на родителите.
   В края на заседанието комисар Юрова запозна министрите с приоритетни въпроси от дневния ред на ЕС. Представени бяха резултати от третия кръг на наблюдение по изпълнение от страна на ИТ дружествата на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза. В състоялия се кратък обмен на мнения участниците в неформалната министерска среща споделиха нуждата от укрепване на сътрудничеството между регулаторните органи и доставчиците на услуги за поддържане на сигурна интернет среда. Комисар Юрова запозна министрите и с работата по очакваната нова Директива относно събиране и обмен на доказателства в електронна форма.
  По време на работния обяд министрите обсъдиха темата „Аспекти на изкуствения интелект и роботиката от гледна точка на правосъдието“. Участниците в срещата се обединиха, че от гледна точка на правосъдието следва да бъде проучено как изкуственият интелект и новите технологии могат да подпомогнат достъпа до правосъдие и ефективността на съдебните системи, както и свързаните с това правни и етични въпроси.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ