Последни новини
България подкрепя европейската инициатива за защита на финансовите интереси на ЕС
28.10.2012
Предложенията за Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в ЕС бяха водещите теми на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, състояло се в Люксембург.

Министър Диана Ковачева напълно подкрепи необходимостта от общи действия на ЕС за противодействие на защита на финансовите интереси на Съюза с наказателно-правни мерки. България счита, че хармонизацията на съставите на определени престъпления, които представляват посегателства върху европейския бюджет в държавите-членки и въвеждането на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза ще редуцира възможностите на потенциалните извършители да се насочват към по-благосклонни юрисдикции в рамките на ЕС, където да упражняват своите незаконни дейности, подчерта българският правосъден министър. Предвидените в проекта на директива престъпления като например данъчни измами, подкуп, пране на пари и заобикаляне на правилата за обществени поръчки трябва да бъдат максимално съобразени със съществуващите международни актове в областта на борбата с корупцията и изпирането на пари, заяви още министър Ковачева. Въвеждането на единни минимални и максимални прагове на наказанието „лишаване от свобода” е крайно необходимо, за да се гарантира еднаквата защита на финансовите интереси на ЕС, посочи българският правосъден министър. Тя изрази и становище, че хармонизирането на някои наказания в рамките на ЕС би оказало възпиращо действие по отношение на бъдещи престъпни прояви.

По отношение на проекта на Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в ЕС, министър Диана Ковачева изрази позиция в подкрепа на предложението за разширена конфискация, която да не зависи от наличието на влязла в сила присъда, за да не се ограничава ефективността на новия акт. Предвиждането на процесуална възможност за оборване на презумпцията за престъпния или незаконен характер на имуществото и осигуряване на състезателно начало в производството по прилагане на разширена конфискация беше част от позицията на България. Изказването на министъра във връзка с разширената конфискация беше подкрепено от повечето държави членки, които имат такива национални закони като Испания, Великобритания, Ирландия и Италия. Тези държави изразиха готовност и за прилагате на конфискация, неоснована на присъда на европейско ниво.

Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” се проведе под председателството на Кипър и с участието на правосъдните министри на държавите-членки на ЕС. В заседанието участва и заместник-председателят на ЕК и комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството Вивиан Рединг.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ