Последни новини
Мерки на Министерство на правосъдието доведоха до отпадане на още една наказателна процедура срещу България
22.02.2013

   Европейската комисия е взела решение за закриване на процедура за нарушение срещу България във връзка с упражняването на професията „нотариус” на граждани от ЕС.
   Министерство на правосъдието предприе мерки за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които да осигурят привеждането на българското законодателство в съответствие с Общностното право.
    Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност беше приет на 21 ноември 2012 г. от Народното събрание и бе обнародван в „Държавен вестник” на 4 декември 2012 г.
   С измененията се премахна изискването за българско гражданство по отношение на гражданите на ЕС, желаещи да бъдат допуснати до упражняване на професията „нотариус” в Република България. 
   Това е втората прекратена наказателна процедура срещу България, в рамките на компетенциите на Министерство на правосъдието, за последните 5 месеца.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ