Последни новини
Съобщение
19.04.2013
     Във връзка с постъпили журналистически запитвания, пресцентърът на Министерство  на правосъдието (МП) информира, че главният секретар на МП г-жа Елена Петкова е освободена от длъжност, считано от дата 16.04.2013 г., поради установени административни несъответствия с изискванията за заемане на длъжността.
     Поради констатирани  несъответствия с изискванията за заемане на длъжността е освободен и г-н Янко Хаджигеоргиев, главен инспектор в Инспекторат по чл. 46 от ЗА (Закона за администрацията) към МП, считано от дата 19.04.2013г.
     В настоящия момент тече проверка по отношение на директора на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на правосъдието г-жа Даниела Лазарова, която е отстранена от длъжност до приключване на проверката.
    Във връзка със запитванията за назначенията на 86 служители без конкурс, до момента не са установени закононарушения. Съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител се допуска назначаване без конкурс на служители в случаите на заместване на титуляр, ползващ редовен отпуск по майчинство или дългосрочен болничен лист.
     Законът допуска и назначаване на служители без конкурс с тристранно споразумение с друг административен орган, както и на служители на непълен работен ден до провеждането на конкурс за обявената длъжност и назначаване на титуляр.
     По отношение на обществените поръчки и ремонта на сградите на Софийски районен съд и Софийска градска прокуратура, няма забавяне в сроковете за тяхното провеждане.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ