Последни новини
Свидетелствата за съдимост са достъпни и за българските граждани в чужбина
16.05.2013

      За улесняване и ускоряване на процедурите за издаване на свидетелства за съдимост между дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина чрез Министерство на външните работи и Централно бюро за съдимост при Министерство на правосъдието, се въвежда електронен обмен на документи. Той е свързан с процедурите по издаване на свидетелства за съдимост на български граждани, пребиваващи в чужбина и на граждани на държава-членка на ЕС или чужди граждани, пребивавали в Република България.
      Свидетелство за съдимост се издава на български или чужд гражданин, живял в България, по негово заявление по образец, подадено в българско задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата държава след представяне на документи, удостоверяващи име, ЕГН, дата на раждане, месторождение, имена на родителите и целта за която се иска свидетелството за съдимост /точна длъжност когато се касае за постъпване на работа/. Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно. Свидетелство за съдимост може да се поиска и за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра. Този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници.
      При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят в оригинал валиден документ за самоличност, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, преведени на български език и издадени от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, официален документ, с който лицето да докаже пребиваването си в страната. Процедурата по издаване на свидетелства за съдимост, заявени в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, следва да приключи до 14 работни дни, считано от деня, следващ датата на подаване на заявлението за издаване на свидетелство за съдимост в българското задгранично представителство.
      Свидетелство за съдимост се издава срещу заплащане на държавни такси в размер, определен в Тарифа № 3 на МВнР и Тарифа №1 на МП за таксите, които се събират за съответното обслужване в системата на министерствата на правосъдието и на външните работи по Закона за държавните такси, както и такса за извършване на заверка апостил, когато е налице необходимост или е направено искане от заявителя.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ