Последни новини
Съобщение
11.07.2014

    Министерството на правосъдието, в качеството си на Програмен оператор на Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, обявява Поканата за набиране на проектни предложения по Малка грантова схема на Програма BG 15.
     Основните цели на Малката грантова схема са да подобри практическите умения и знания на персонала в местата за лишаване от свобода, да изгради социални умения на осъдените лица, да обхване специфичните потребности на уязвимите групи при изграждането на социални умения и да подобри тяхната ресоциализация.
    Изискванията за допустимост, подробни критерии за подбор, описание на процеса на подбор и структурата на вземане на решения са подробно описани в Насоките за кандидатстване по Малката грантова схема.
     Информация за поканата, формулярите и Насоките за кандидатстване са достъпни на интернет страницата на програмата  http://nfm.mjs.bg/nfms и на интернет страницата на Министерството на правосъдието https://mjs.bg. , в раздел "Международна дейност".

    Крайният срок за получаване на проектните предложения е 17:30 ч. на 12 септември 2014 г.
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ